Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 1

Strona 1 z 4
7.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Należy wprowadzić jasne rozróżnienie pomiędzy jajami nadającymi się do bezpośredniego spożycia przez ludzi, a jajami nienadającymi się do bezpośredniego spożycia przez ludzi, które są stosowane w przemyśle spożywczym lub niespożywczym. Należy zatem rozróżnić dwie klasy jakości jaj, klasę A i klasę B. Konsument powinien mieć możliwość rozróżnienia jaj różnej klasy jakości i klasy wagowej oraz zidentyfikowania stosowanego sposobu hodowli zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (3). Wymóg ten powinien zostać spełniony poprzez znakowanie jaj i opakowań. Jaja klasy A powinny być oznakowane numerem wyróżniającym producenta zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE w celu umożliwienia identyfikacji jaj wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. Jaja klasy B również powinny być znakowane w celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom. W odniesieniu do jaj klasy B powinna jednak istnieć również możliwość znakowania innymi oznaczeniami niż kod producenta, jeżeli tylko oznaczenie takie umożliwia rozróżnienie klas jakości. Zgodnie z zasadą proporcjonalności należy zezwolić państwom członkowskim na ustanowienie odstępstw w przypadku gdy jaja klasy B są wprowadzane do obrotu wyłącznie na terytorium tych państw. W celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom, jaja powinny być znakowane jak najszybciej po ich zniesieniu. Zakłady pakowania zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (4) powinny klasyfikować jaja według jakości i wagi. Zakłady pakowania pracujące wyłącznie dla przemysłu spożywczego i niespożywczego nie powinny być zobowiązane do dokonywania klasyfikacji jaj według wagi.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Normy handlowe w odniesieniu do jaj mogą przyczynić się do poprawy jakości jaj oraz, w konsekwencji, do ułatwienia ich sprzedaży. Dlatego stosowanie norm handlowych w odniesieniu do jaj pozostaje w interesie producentów, handlowców i konsumentów.

(2)

Doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (2) ujawniło potrzebę wprowadzenia dalszych zmian oraz uproszczeń. Rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 powinno zatem zostać uchylone i zastąpione nowym rozporządzeniem.

(7)

(3)

Normy powinny być z zasady stosowane do wszystkich jaj kur z gatunku Gallus gallus wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie. Niemniej jednak, wydaje się wskazane, aby państwa członkowskie miały możliwość dokonywania zwolnień ze stosowania tych norm w odniesieniu do jaj sprzedawanych przez producenta konsumentowi końcowemu poprzez niektóre formy sprzedaży bezpośredniej, jeżeli sprzedaż dotyczy niewielkiej ilości jaj.

(8)

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1039/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 46 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.