Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 11

Strona 1 z 11
7.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności jego art. 8 (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dane, które należy przekazać w celu stworzenia statystyki Wspólnoty, dotyczące społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 ustanowiło jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, konieczne są środki wykonawcze w celu określenia danych, których należy dostarczyć, aby stworzyć statystyki określone w art. 3 i 4 tego rozporządzenia oraz w celu ustalenia terminów ich przesyłania.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 49.

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 186/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2006

ZAŁĄCZNIK I Moduł 1: Przedsiębiorstwa i społeczeństwo informacyjne 1. TEMATY I ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE a) Tematy, które należy objąć zakresem badania dla roku odniesienia 2007, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004, są następujące: — systemy technologii teleinformatycznych (ICT) i ich stosowanie w przedsiębiorstwach, — korzystanie z Internetu i innych sieci elektronicznych przez przedsiębiorstwa, — procesy handlu elektronicznego i e-biznesu, — umiejętności z zakresu technologii teleinformatycznych i zapotrzebowanie na umiejętności ICT. (ICT) w pojedynczym przedsiębiorstwie

b) Następujące cechy charakterystyczne dotyczące przedsiębiorstwa są gromadzone: Systemy ICT i ich stosowanie w przedsiębiorstwach Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — korzystanie z komputerów. Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw, które korzystają z komputerów: — (nieobowiązkowo) procent osób pracujących, korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu, — występowanie bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych, — występowanie przewodowych lokalnych sieci komputerowych, — występowanie intranetu, — występowanie ekstranetu, — występowanie systemu informatycznego do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń. Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla przedsiębiorstw posiadających system informatyczny do zarządzania składaniem i/lub przyjmowaniem zleceń: — system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z wewnętrznym systemem wspomagającym ponowne zamawianie dostaw na uzupełnienie zapasów, — system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemem fakturowania i systemem płatniczym, — system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemem zarządzania operacjami produkcji, logistyki i obsługi, — system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemami biznesowymi dostawców, — system informatyczny do zarządzania zleceniami powiązany z systemami biznesowymi klientów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 46 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.