Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46 - Strona 2

Strona 2 z 4

Należy zatem podjąć stosowne działania dla ograniczenia przypadków niespójności pomiędzy danymi planu lotu. Na mocy art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 Eurocontrol została upoważniona do opracowania wymogów w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla celów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Niniejsze rozporządzenie oparte jest na wynikającym z tego upoważnienia sprawozdaniu z dnia 17 marca 2005 r. Zakres terytorialny niniejszego rozporządzenia powinien zostać wyraźnie określony poprzez odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji


(5)

(1)

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 26. (2) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 1.

(3) Dz.U. L 96 z 31.3.2004, str. 20.

7.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/47

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie określa wymogi w zakresie procedur dotyczących planów lotu w fazie poprzedzającej lot w celu zapewnienia spójności planów lotu, powtarzalnych planów lotu i związanych z nimi depesz aktualizujących wymienianych pomiędzy użytkownikami, pilotami a organami służb ruchu lotniczego za pośrednictwem zintegrowanego systemu wstępnego przetwarzania planów lotu, albo w okresie poprzedzającym wydanie pierwszego zezwolenia kontroli ruchu lotniczego dla lotów z przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu, albo w okresie poprzedzającym wejście w tą przestrzeń powietrzną dla innych lotów. 2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich operacji lotniczych w ramach ogólnego ruchu lotniczego zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów w przestrzeni powietrznej, określonej w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 551/2004. 3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdej z poniższych stron, zaangażowanych w proces składania, przyjmowania i dystrybucji planów lotu: a) użytkownicy i przedstawiciele działający w ich imieniu; b) piloci i przedstawiciele działający w ich imieniu; c) organy służb ruchu lotniczego zapewniające służby na rzecz ogólnego ruchu lotniczego wykonywanego zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów. Artykuł 2 Definicje 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje określone w rozporządzeniu (WE) nr 549/2004. 2. Oprócz definicji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają następujące definicje: 1) „plan lotu” oznacza określone informacje przekazane organom służb ruchu lotniczego, dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego; 2) „faza poprzedzająca lot” oznacza okres od momentu pierwszego złożenia planu lotu do momentu wydania pierwszego zezwolenia kontroli ruchu lotniczego; 3) „powtarzalny plan lotu” oznacza plan lotu dotyczący serii często powtarzających się, regularnie odbywanych pojedynczych lotów o identycznych danych podstawowych, przekazywany przez użytkownika organom służb ruchu lotniczego do przechowania i do powtarzalnego wykorzystania;

4) „użytkownik” oznacza osobę, organizację lub przedsiębiorstwo zajmujące się lub zamierzające się zajmować operacjami statków powietrznych; 5) „organy służb ruchu lotniczego” (dalej zwane „organami ATS”) oznaczają organ cywilny lub wojskowy odpowiedzialny za zapewnianie służb ruchu lotniczego; 6) „zintegrowany system wstępnego przetwarzania planu lotu” (dalej zwany „IFPS”) oznacza system będący częścią europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym, poprzez który w ramach przestrzeni powietrznej podlegającej niniejszemu rozporządzeniu działa scentralizowany system przetwarzania i dystrybucji planów lotu, do którego zadań należy odbieranie, zatwierdzanie i dystrybucja planów lotu; 7) „zezwolenie kontroli ruchu lotniczego” (dalej zwane „zezwoleniem ATC”) oznacza zezwolenie dla statku powietrznego na kontynuowanie lotu na warunkach określonych przez organ kontroli ruchu lotniczego; 8) „przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów” oznaczają przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów, określone w załączniku 2 (1) do Konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 46 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.