Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 58

L 186/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society (2006/469/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając art. 193 Traktatu WE, uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (1), uwzględniając art. 176 Regulaminu, uwzględniając wniosek złożony przez 213 posłów do Parlamentu Europejskiego, uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 14 grudnia 2005 r. wyrażającą zgodę na powołanie komisji śledczej badającej zarzuty postawione w petycji 0611/2004 Arthura White'a (Brytyjczyka) i w petycji 0029/2005 Paula Braithwaite (Brytyjczyka) złożonej w imieniu Obywatelskiej Grupy Członków Equitable (Equitable Members' Action Group) oraz innych petycjach w tej samej sprawie nadesłanych z Niemiec i Irlandii, z których wszystkie dotyczyły Equitable Life Assurance Society (Equitable Life),


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Ustanawia się komisję śledczą celem zbadania domniemanych nieprawidłowości lub niegospodarności przy stosowaniu prawa wspólnotowego w związku z kryzysem w Equitable Life, bez uszczerbku dla właściwości sądów krajowych i wspólnotowych. Artykuł 2 Komisja śledcza: — zbada domniemane nieprawidłowości lub niegospodarność przy stosowaniu dyrektywy Rady 92/96/EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie i zmieniającej dyrektywy 79/267/EWG i 90/619/EWG (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń na życie) (2), obecnie skodyfikowanej w dyrektywie 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącej ubezpieczeń na życie (3), przez właściwe władze Zjednoczonego Królestwa w związku z Equitable Life, szczególnie w odniesieniu do systemu nadzoru i zapewnienia odpowiedniej kontroli stanu finansowego przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, w tym ich wypłacalności, wprowadzenia odpowiednich rezerw technicznych i ich pokrycia przez odpowiadające im aktywa;

(1) Dz.U. L 113 z 19.5.1995, str. 1. (2) Dz.U. L 360 z 9.12.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 345 z 19.12.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/68/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).

7.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/59

— oceni, czy Komisja spełniła swój obowiązek kontroli dokonania właściwej i terminowej transpozycji prawa wspólnotowego, oraz sprawdza, czy słabe punkty struktury instytucjonalnej przyczyniły się do powstania tej sytuacji; — oceni zarzuty stawiane organom nadzorczym Zjednoczonego Królestwa, że przez wiele lat, a przynajmniej od 1989 r., zaniedbywały obowiązek ochrony właścicieli polis poprzez surowy nadzór sprawozdań finansowych i tworzenia rezerw oraz sytuacji finansowej Equitable Life; — oceni stan skarg złożonych przez obywateli europejskich spoza Zjednoczonego Królestwa i stosowność środków prawnych dostępnych w ramach prawodawstwa brytyjskiego lub europejskiego dla właścicieli polis z innych Państw Członkowskich; — wniesie propozycje, jakie uzna za niezbędne w tej sprawie. Artykuł 3 Komisja śledcza przedstawi Parlamentowi wstępne sprawozdanie w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia prac oraz sprawozdanie końcowe w terminie 12 miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 4 W skład komisji wchodzić będzie 22 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 stycznia 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 46 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 6 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.