Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2006-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 6

Strona 1 z 2
L 186/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1029/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1906/90 (8) zawiera kilka odesłań do dyrektywy 71/118/EWG oraz do dyrektywy 79/112/EWG. W celu zapewnienia jasności właściwym jest dostosowanie tych odesłań. Podobnie definicja terminu „tusza” powinna być dostosowana do załącznika III sekcja II rozdział IV ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Art. 1 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 wyłącza z zakresu zastosowania tego rozporządzenia rodzaje sprzedaży, o którym mowa w rozdziale II art. 3 pkt II dyrektywy 71/118/EWG. Ten ostatni przepis dotyczy fakultatywnego odstępstwa dla państw członkowskich dotyczącego drobnej produkcji poniżej 10 000 sztuk drobiu. Choć rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i (WE) 853/2004 zawierają odstępstwo, które nie jest ani fakultatywne, ani ograniczone do konkretnej liczby sztuk drobiu, takie fakultatywne odstępstwo jak to, o którym mowa w rozdziale II art. 3 pkt II dyrektywy 71/118/EWG, ograniczone do konkretnej liczby sztuk drobiu, powinno zostać utrzymane na potrzeby rozporządzenia (EWG) nr 1906/90. Art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 zawiera odesłanie do dyrektywy Komisji 80/879/EWG z dnia 3 września 1980 r. w sprawie oznakowań sanitarnych dużych opakowań świeżego mięsa drobiowego (9). Dyrektywa ta została uchylona dyrektywą Rady 92/116/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. zmieniającą i aktualizującą dyrektywę 71/118/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (10). Odesłanie to jest zbędne i powinno zostać usunięte. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1906/90,


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (2) została uchylona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) oraz zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4) oraz rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (5).

(5)

(2)

Dyrektywa Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż konsumentowi końcowemu (6) została uchylona oraz zastąpiona dyrektywą 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (7).

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 1906/90 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Niniejszego w odniesieniu do: rozporządzenia nie stosuje się

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23. (3) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33. Sprostowanie opublikowane w Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 186 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 58 z 20067.7.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. L186 - 55 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 7 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L186 - 54 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L186 - 53 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L186 - 51 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L186 - 46 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające wymogi dla procedur w zakresie przetwarzania planów lotu w fazie poprzedzającej lot dla Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (1)

 • Dz. U. L186 - 27 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające wymagania dla automatycznych systemów wymiany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji i przekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (1)

 • Dz. U. L186 - 11 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L186 - 9 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 1 z 20067.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1028/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.