Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 2

Strona 2 z 4

Na mocy wspomnianej decyzji państwa członkowskie przedstawiają Komisji swoje plany szczepienia ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych. Dyrektywa 2005/94/WE określa zasady wprowadzania szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków, między innymi ptaków żyjących w niewoli, takich jak ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz ustanawia szczegółowe zasady szczepień, które ma przyjąć Komisja. Na mocy wspomnianej decyzji państwa członkowskie przedstawiają Komisji do przyjęcia swoje plany szczepień ochronnych drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli.


(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (3) Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 75.

(4) Dz.U. L 94 z 9.4.1999, str. 24. (5) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 52. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/68/WE (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 128).

L 187/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

(9)

Dla zachowania jasności przepisów prawodawstwa wspólnotowego, należy uchylić decyzję 2005/744/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(10)

Plany szczepień ochronnych przeciwko HPAI H5N1 przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE obejmujące ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach spełniają następujące wymogi: a) sporządzone są zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku II do niniejszej decyzji; oraz b) oprócz informacji, o których mowa w art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE zawierają dokładny adres oraz lokalizację określonych ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodkach gdzie mają zostać przeprowadzone szczepienia ochronne. Artykuł 5 1. Niniejszym zostają przyjęte plany szczepień ochronnych przedstawione przez państwa członkowskie zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE oraz wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji. 2. Plany szczepień ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzją 2005/744/WE oraz wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji uważa się za przyjęte w rozumieniu ust. 1 niniejszego artykułu. 3. Komisja publikuje plany szczepień ochronnych ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach wymienione w załączniku III. Artykuł 6 Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 7 Uchyla się decyzję 2005/744/WE. Artykuł 8 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejsza decyzja określa szczegółowe zasady:

a) mające zastosowanie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się grypy ptaków wywołanej wysoce zjadliwym wirusem grypy A podtyp H5N1 (zwanym dalej „HPAI H5N1”) z ptaków dziko żyjących na ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych, zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach; b) szczepienia ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach. 2. Na mocy niniejszej decyzji przyjmuje się określone plany szczepień ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach, przekazane Komisji zgodnie z art. 5 ust. 1 decyzji 2005/744/WE oraz plany szczepień ochronnych zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE. Artykuł 2 Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje określone w dyrektywie 2005/94/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.