Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 3

Strona 3 z 4

Ponadto stosuje się definicje ogrodów zoologicznych zawarte w art. 2 dyrektywy 1999/22/WE oraz definicje zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków zawarte w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 92/65/EWG. Artykuł 3 Państwa członkowskie podejmują właściwe i konkretne środki w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia HPAI H5N1 z ptaków dziko żyjących na ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach, z uwzględnieniem kryteriów i czynników ryzyka określonych w załączniku I. W zależności od określonej sytuacji epidemiologicznej przepisy te powinny być w szczególności skierowane na zapobieganie bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi ptaków dziko żyjących, w szczególności ptactwa wodnego z ptakami trzymanymi w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach. Artykuł 4 Plany szczepień ochronnych przeciwko HPAI H5N1 przekazane zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2005/94/WE obejmują, na podstawie oceny ryzyka, ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach.


Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

8.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/39

ZAŁĄCZNIK I Kryteria i czynniki ryzyka, które należy uwzględnić w przypadku stosowania środków określonych w art. 3 w poszczególnych ogrodach zoologicznych, instytutach i ośrodkach 1) Lokalizacja ogrodu zoologicznego lub zatwierdzonej jednostki, instytutu i ośrodka wzdłuż ścieżki migracji ptaków, zwłaszcza przylatujących z obszarów Afryki, Środkowej i Wschodniej Azji, Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego; 2) Odległość ogrodu zoologicznego, zatwierdzonej jednostki, instytutu i ośrodka od mokradeł, stawów, bagien, jezior lub rzek, w których mogą skupiać się migrujące ptaki wodne; 3) Lokalizacja ogrodu zoologicznego, zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków na terenach dużego skupienia ptaków migrujących, szczególnie ptaków wodnych.

L 187/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2006

ZAŁĄCZNIK II Wymogi dotyczące stosowania szczepień ochronnych 1. Zakres szczepień, które maja być przeprowadzone Gatunki ptaków, zaszczepione które mają zostać Zaszczepione zostaną jedynie ptaki w ogrodach zoologicznych, zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach. Należy ustanowić i przechowywać przez co najmniej 10 lat od daty szczepienia wykaz ptaków, które mają zostać zaszczepione, zawierający indywidualne oznaczenia ptaków. Wszystkie ptaki, które mają zostać zaszczepione w ogrodach zoologicznych należy zaszczepić jak najszybciej. W każdym razie każdą kampanię szczepień w danym ogrodzie zoologicznym należy zakończyć jak najszybciej w ciągu jednego tygodnia. Przeniesienia ptaków zaszczepionych w obrębie tego samego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego pomiędzy zatwierdzonymi jednostkami, instytutami lub ośrodkami określone w dyrektywie 92/65/EWG dopuszcza się, pod warunkiem, że takie ptaki pochodzą z ogrodu zoologicznego lub z zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków mających siedzibę w regionach, w których nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące zdrowia zwierząt w związku z HPAI. Do zaświadczenia zdrowotnego określonego w załączniku E, część 3 do dyrektywy 92/65/EWG dodaje się następujący ustęp: „ptaki zgodne z decyzją 2006/474/WE zaszczepione przeciwko grypie ptaków w dniu … … … . Szczepionka … … … …” Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, szczepione ptaki mogą być przedmiotem handlu lub mogą być przemieszczane, pod oficjalnym nadzorem, pomiędzy ogrodami zoologicznymi jednego państwa członkowskiego lub, po wydaniu specjalnego zezwolenia, innego państwa członkowskiego. Właściwe organy państwa pochodzenia powiadamiają właściwe organy państwa docelowego o wszelkich przemieszczeniach zaszczepionych ptaków pomiędzy państwami członkowskimi przy pomocy TRACES.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.