Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lipca 2006 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich oraz uchylająca decyzję 2005/744/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3054) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 4

Strona 4 z 4

Produkty pochodzące od tych ptaków nie powinny wchodzić do łańcucha żywnościowego. 5. Specjalna identyfikacja i rejestracja ptaków podlegających szczepieniu Należy zapewnić indywidualną identyfikację szczepionych ptaków oraz należy umieścić wyraźne informacje w przechowywanych danych identyfikacyjnych tych ptaków. W miarę możliwości, w chwili szczepienia należy umieścić nieusuwalne oznaczenie, że ptak jest szczepiony. Szczepienia należy przeprowadzać pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii właściwych organów. Należy podjąć niezbędne środki w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa. Ewentualne pozostałe ilości szczepionki należy zwrócić do punktu dystrybucji szczepionek wraz z dokumentem na piśmie określającym liczbę zaszczepionych ptaków oraz liczbę wykorzystanych dawek. W miarę możliwości, należy pobrać próbki krwi przed szczepieniem i co najmniej 30 dni po przeprowadzeniu szczepienia w celu badań serologicznych na ptasią grypę. Wyniki testów należy przechowywać przez co najmniej 10 lat. Szczepionka inaktywowana, która ma zostać wykorzystana musi być odpowiednio opracowana i być skuteczna na typ wirusa będący w obiegu. Należy ją stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i/lub organów weterynaryjnych. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące wykonania planu i zawierające wyniki przeprowadzonych testów jest przedstawiane Komisji i państwom członkowskim w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.


2.

3.

Okres kampanii szczepień

4.

Wyraźnie określony okres karencji w odniesieniu do szczepionych ptaków i produktów pochodzących od tych ptaków

6.

Przeprowadzenie kampanii szczepień

7.

Szczepionka, która ma zostać wykorzystana

8.

Poinformowanie Komisji o wykonaniu niniejszego planu

8.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/41

ZAŁĄCZNIK III Wykaz przyjętych planów szczepień ochronnych dotyczących ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach w państwach członkowskich

Kod Państwo członkowskie Data przekazania planu

AT BE CZ DE DK EE ES FR HU IE IT LT LV NL PT SE UK

Austria Belgia Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Hiszpania Francja Węgry Irlandia Włochy Litwa Łotwa Niderlandy Portugalia Szwecja Zjednoczone Królestwo

21 kwietnia 2006 r. 10 lutego 2006 r. 21 marca 2006 r. 31 marca 2006 r. 20 lutego 2006 r. 6 marca 2006 r. 27 lutego 2006 r. 20 lutego 2006 r. 1 marca 2006 r. 6 marca 2006 r. 6 marca 2006 r. 6 marca 2006 r. 28 lutego 2006 r. 16 listopada 2005 r. 29 listopada 2005 r. 28 lutego 2006 r. 4 kwietnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 187 POZ 37 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 43 z 20068.7.2006

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gabońską w sprawie statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 42 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady 2006/475/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gabońską dotyczącej statusu sił zbrojnych działających pod auspicjami Unii Europejskiej w Republice Gabońskiej

 • Dz. U. L187 - 35 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2006 r. uznająca niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3024)

 • Dz. U. L187 - 33 z 20068.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. ustalająca na 2006 r. definitywny rozdział między państwa członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3030)

 • Dz. U. L187 - 32 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L187 - 28 z 20068.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej umowy z Kotonu

 • Dz. U. L187 - 24 z 20068.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/41/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klotianidyny i petoksamidu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L187 - 23 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L187 - 21 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L187 - 20 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L187 - 18 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy 2004/2005 oraz wysokość zaliczki wypłaconej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej

 • Dz. U. L187 - 14 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L187 - 10 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec (1)

 • Dz. U. L187 - 8 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania

 • Dz. U. L187 - 3 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L187 - 1 z 20068.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.