Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 30

Strona 1 z 2
L 19/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1,


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (4) ustanawia wykaz substancji, które nie mogą być używane do produkcji mięsa, oraz wykaz substancji, w odniesieniu do których ustalono maksymalny limit pozostałości. Ustanawia ono również wykaz niektórych weterynaryjnych produktów leczniczych, w odniesieniu do których ustalono tymczasowy maksymalny limit pozostałości. Produkty te mogą znajdować się w mięsie koniowatych. Przeprowadzona ostatnio wspólnotowa wizyta kontrolna w Meksyku wykryła poważne niedociągnięcia w zdolności władz Meksyku do przeprowadzania wiarygodnych kontroli mięsa koniowatych, w szczególności w zakresie wykrywania substancji zakazanych w dyrektywie 96/22/WE. Inspekcja ta wykazała również poważne niedociągnięcia w zakresie kontroli rynku weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym produktów niedozwolonych. Niedociągnięcia te umożliwiają swobodne używanie zakazanych substancji w produkcji mięsa koniowatych. Substancje te mogą z kolei być obecne w mięsie i produktach mięsnych koniowatych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Obecność tych substancji w żywności wiąże się z możliwością poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Państwa Członkowskie powinny przeprowadzić odpowiednie kontrole mięsa i produktów mięsnych koniowatych przywożonych z Meksyku w chwili ich dotarcia do punktu granicznego Wspólnoty, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu mięsa i produktów mięsnych koniowatych niezdatnych do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system wczesnego ostrzegania, który powinien być wykorzystywany do wprowadzenia wymogu wzajemnego informowania przewidzianego w art. 22 ust. 2 dyrektywy 97/78/WE. Ponadto Państwa Członkowskie w swoich okresowych sprawozdaniach będą informować Komisję o wszystkich wynikach analitycznych w ramach urzędowych kontroli przeprowadzonych na wysyłkach mięsa i produktów mięsnych koniowatych pochodzących z Meksyku.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

(4)

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 97/78/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy przyjąć niezbędne środki w odniesieniu do przywozu produktów z państw trzecich, w których pojawia się lub rozprzestrzenia się jakiekolwiek zjawisko mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi.

(6)

(2)

Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (3) zakazuje przywozu z państw trzecich zwierząt, mięsa i produktów mięsnych otrzymywanych ze zwierząt, którym takie substancje były podawane, z wyjątkiem ich podawania do celów terapeutycznych lub zootechnicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 38 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

 • Dz. U. L19 - 36 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L19 - 34 z 200624.1.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/29/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

 • Dz. U. L19 - 32 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43) (1)

 • Dz. U. L19 - 23 z 200624.1.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 11) (1)

 • Dz. U. L19 - 20 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L19 - 12 z 200624.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L19 - 10 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 8 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L19 - 6 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L19 - 4 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L19 - 3 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze Wspólnoty do państw trzecich

 • Dz. U. L19 - 1 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.