Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 32

L 19/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/28/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,


Ponieważ środki przewidziane w niniejszej decyzji powinny stosować się do wszystkich Państwa Członkowskich, należy uchylić decyzję Komisji 95/589/WE z dnia 12 października 1998 r. dotyczącą przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego dla stosowania kolczyków u bydła pochodzącego ze stad hiszpańskich (2), która określa szczegółowe przepisy dla Hiszpanii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wnioski Państw Członkowskich, Artykuł 1 Zezwolenie na przedłużenie okresu kolczykowania a także mając na uwadze, co następuje: Państwa Członkowskie mogą zezwolić gospodarstwom na przedłużenie do sześciu miesięcy ustanowionego w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 maksymalnego okresu stosowania kolczyków u cieląt krów mleczych nieprzeznaczonych do produkcji mleka, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki określone w art. 2–5 niniejszej decyzji. Artykuł 2 Warunki przyznawania zezwoleń 1. Państwa Członkowskie mogą przyznać zezwolenie przewidziane w art. 1, jeżeli zapewnią, że spełnione zostały następujące warunki: a) gospodarstwo prowadzi ekstensywną hodowlę krów mlecznych w naturalnych warunkach; b) obszar, na którym przechowywane są zwierzęta, charakteryzuje się znacznymi utrudnieniami naturalnymi, które powodują ograniczenie kontaktu z ludźmi; c) zwierzęta nie są przyzwyczajone do regularnego kontaktu z ludźmi i zachowują się bardzo agresywnie; d) zastosowanie kolczyków umożliwia każdego cielęcia do jego matki. łatwe przypisanie

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 niektóre Państwa Członkowskie wnioskowały, by maksymalny okres stosowania kolczyków u bydła został przedłużony do sześciu miesięcy, podczas którego zwierzęta przechowywane są zgodnie ze szczególnymi warunkami zarządzania oraz tam gdzie stosowanie kolczyków w ciągu 20 dni po narodzinach zwierząt jest utrudnione lub niebezpieczne ze względu na przeszkody naturalne typowe dla danego regionu oraz bardzo agresywne zachowanie zwierząt.

(2)

Ze względu na powyższe okoliczności należy zezwolić na przedłużenie maksymalnego okresu stosowania kolczyków pod warunkiem zastosowania pewnych środków ochrony. W szczególności niezbędne jest zagwarantowanie, by jakość informacji zawartych w bazie danych dla bydła nie została naruszona oraz by bydło, u którego nie zastosowano kolczyków, nie zostało wywiezione.

(3)

Przedłużenie powinno dotyczyć wyłącznie gospodarstw, które otrzymały zezwolenie danego Państwa Członkowskiego indywidualnie, zgodnie z wyraźnie określonymi kryteriami.

(1) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 283 z 21.10.1998, str. 19. Decyzja zmieniona decyzją 1999/520/WE (Dz.U. L 199 z 30.7.1999, str. 72).

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/33

2. Państwa Członkowskie mogą ustanowić dodatkowe kryteria, w szczególności ograniczyć zezwolenia do szczególnych regionów geograficznych lub określonych ras zgodnie z art. 1. 3. Państwa Członkowskie informują Komisję o stosowaniu niniejszej decyzji oraz o wszelkich kryteriach dodatkowych ustanowionych przez nie zgodnie z ust. 2. Artykuł 3 Znakowanie W gospadarstwach, którym przyznano zezwolenia zgodnie z art. 1, kolczyki należy stosować najpóźniej gdy cielę: — osiągnie wiek sześciu miesięcy, — zostanie oddzielone od matki, — opuści gospodarstwo. Artykuł 4 Skomputeryzowana baza danych 1. Właściwy organ rejestruje w skomputeryzowanej bazie danych dla bydła, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, zezwolenia przewidziane w art. 1 niniejszej decyzji dla gospodarstw beneficjentów. 2. Właściciele zwierząt, zgłaszając narodziny zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, informują właściwy organ o każdym zwierzęciu, które nie otrzymało jeszcze oznakowania przewidzianego na mocy niniejszej decyzji.

3. Właściwy organ rejestruje zwierzęta, które nie zostały oznakowane w chwili zgłoszenia ich narodzin, jako zwierzęta nieoznakowane w skomputeryzowanej bazie danych dla bydła.

Artykuł 5 Kontrole Właściwy organ przeprowadza przynajmniej raz w roku wizytę kontrolną w każdym gospodarstwie, któremu przyznano zezwolenie na mocy art. 1. Wycofuje zezwolenie w przypadku gdy warunki, o których mowa w art. 2, nie są spełnione.

Artykuł 6 Uchylenie Decyzja 98/589/WE traci moc.

Artykuł 7 Adresaci Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 38 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

 • Dz. U. L19 - 36 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L19 - 34 z 200624.1.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/29/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

 • Dz. U. L19 - 30 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16) (1)

 • Dz. U. L19 - 23 z 200624.1.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 11) (1)

 • Dz. U. L19 - 20 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L19 - 12 z 200624.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L19 - 10 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 8 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L19 - 6 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L19 - 4 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L19 - 3 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze Wspólnoty do państw trzecich

 • Dz. U. L19 - 1 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.