Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 36

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2006-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 36

L 19/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2006

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/30/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające i uzupełniające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1) w celu wykonania środków nałożonych przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1572 (2004) (rezolucji RBNZ). Zgodnie z tą rezolucją, środki te stosowane były do dnia 15 grudnia 2005 r. W świetle ostatnich wydarzeń na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Rada Bezpieczeństwa NZ przyjęła w dniu 15 grudnia 2005 r. rezolucję nr 1643 (2005) przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających nałożonych rezolucją RBNZ nr 1572 (2004) na okres kolejnych 12 miesięcy. Okres obowiązywania środków nałożonych wspólnym stanowiskiem 2004/852/WPZiB powinien zostać zatem przedłużony na kolejne 12 miesięcy od dnia 16 grudnia 2005 r., w celu wprowadzenia w życie rezolucji RBNZ nr 1643 (2005). W uzupełnieniu tych środków, pkt 6 rezolucji RBNZ nr 1643 (2005) przewiduje wymóg podjęcia środków w celu zapobiegania przywozowi surowca diamentowego z Wybrzeża Kości Słoniowej, które to środki Wspólnota stosuje już na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (2),


(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Środki nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami, które mogą zostać przyjęte w przyszłości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Artykuł 2 W uzupełnieniu środków, o których mowa w art. 1, bezpośredni lub pośredni przywóz surowca diamentowego z Wybrzeża Kości Słoniowej do Wspólnoty jest zabroniony zgodnie z rezolucją RBNZ nr 1643 (2005), bez względu na to, czy surowiec ten pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Stosuje się je od dnia 16 grudnia 2005 r. do dnia 15 grudnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 50. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1574/2005 (Dz.U. L 253 z 29.9.2005, str. 11).

24.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/37

Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 19 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 38 z 200624.1.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii

 • Dz. U. L19 - 34 z 200624.1.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/29/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r. uchylające wspólne stanowisko 96/184/WPZiB dotyczące wywozu broni do byłej Jugosławii

 • Dz. U. L19 - 32 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia maksymalnego okresu stosowania kolczyków u bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 43) (1)

 • Dz. U. L19 - 30 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów mięsnych z koniowatych przywożonych z Meksyku i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 16) (1)

 • Dz. U. L19 - 23 z 200624.1.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 11) (1)

 • Dz. U. L19 - 20 z 200624.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L19 - 12 z 200624.1.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L19 - 10 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 8 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L19 - 6 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 93/2006

 • Dz. U. L19 - 4 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L19 - 3 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. wprowadzające środki przejściowe w odniesieniu do pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek ze Wspólnoty do państw trzecich

 • Dz. U. L19 - 1 z 200624.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.