Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 191 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1050/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i z Rosji

Data ogłoszenia:2006-07-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 191 POZ 1

Strona 1 z 28
12.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1050/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3, uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) A. PROCEDURA (5) 1. Obowiązujące środki

Rozporządzeniem (WE) 992/2004 (4) Rada przewidziała zwolnienie z ceł antydumpingowych przywozu do nowych państw członkowskich, które w dniu 1 maja 2004 r. przystąpiły do Unii Europejskiej („UE-10”), ustalone w oparciu o warunki szczególnych zobowiązań („zobowiązania związane z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia tych zobowiązań związanych z rozszerzeniem. Na tej podstawie rozporządzeniem (WE) nr 1002/2004 (5) Komisja przyjęła zobowiązania związane z rozszerzeniem ze strony: i) producenta eksportującego z Białorusi wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Austrii, na Litwie i w Rosji; ii) ze strony eksportującego producenta w Rosji wspólnie ze przedsiębiorstwami mającymi siedziby w Rosji i w Austrii; oraz iii) ze strony producenta eksportującego z Rosji wspólnie z przedsiębiorstwem, które w momencie przyjęcia zobowiązań miało siedzibę na Cyprze. Rozporządzeniem (WE) nr 858/2005 (6) Komisja przyjęła nowe zobowiązania związane z rozszerzeniem ze strony tych producentów eksportujących, na następny okres upływający z dniem 13 kwietnia 2006 r. Po przeprowadzeniu dwóch oddzielnych dochodzeń w sprawie częściowego przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o które wnosili rosyjscy producenci eksportujący, JSC Silvinit i JSC Uralkali, Rada rozporządzeniem (WE) nr 1891/2005 (7) zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 3068/92, zastępując stałe stawki celne indywidualną stawką ad valorem na wszystkie rodzaje potażu produkowane przez te przedsiębiorstwa rosyjskie. Decyzją Komisji nr 2005/802/WE (8) przyjęto zobowiązania ze strony dwóch przedsiębiorstw, które złożyły wniosek. Po opublikowaniu zawiadomienia dotyczącego przyszłego wygaśnięcia obowiązujących środków antydumpingowych (9) środki odnoszące się do przywozu produktów pochodzących z Ukrainy wygasły w dniu 12 maja 2005 r., ponieważ nie złożono żadnego wniosku o dokonanie przeglądu wygaśnięcia.

(1)

Rada rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 (2) („rozporządzenie pierwotne”) nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz chlorku potasu („potaż” lub „produkt objęty postępowaniem”), pochodzącego między innymi z Białorusi i z Rosji („kraje, których dotyczy postępowanie”). Po dokonaniu przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 i przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („poprzednie dochodzenie”) Rada rozporządzeniem nr 969/2000 (3) postanowiła, że wyżej wymienione środki powinny zostać utrzymane, i zmieniła formę środków. Środki zostały nałożone w formie stałej kwoty w euro za tonę dla różnych kategorii i gatunków potażu.

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. (3) Dz.U. L 112 z 11.5.2000, str. 4. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 2 z 5.1.2001, str. 42.

(4) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 23. (5) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 16. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 588/2005 (Dz.U. L 98 z 16.4.2005, str. 11). (6) Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 11. (7) Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 14. (8) Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 79. (9) Dz.U. C 249 z 8.10.2004, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 191 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.