Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę

Data ogłoszenia:2006-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 29

14.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 czerwca 2006 r. określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę (2006/491/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 2 powyższego regulaminu pracowniczego oraz art. 6 powyższych warunków,


ników Wspólnot Europejskich, należy przyjąć nową decyzję określającą dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący (zwany dalej „AIPN”) i organ właściwy do zawierania umów o pracę oraz uchylić decyzję Rady 1999/692/WE, EWWiS, Euratom z dnia 20 października 1999 r. określającą organ powołujący dla Sekretariatu Generalnego Rady (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Na mocy art. 207 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE i art. 121 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu Euratom Sekretariat Generalny Rady działa pod kierunkiem Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Sekretarzem Generalnym”), którego wspiera zastępca Sekretarza Generalnego odpowiedzialny za zarządzanie Sekretariatem Generalnym.

Artykuł 1 Uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego urzędników AIPN oraz na mocy warunków zatrudniania innych pracowników organowi właściwemu do zawierania umów o pracę, w odniesieniu do Sekretariatu Generalnego Rady, są wykonywane przez:

(2)

Na mocy art. 28 i 41 Traktatu UE, postanowienia art. 207 Traktatu WE mają zastosowanie do postanowień dotyczących dziedzin, o których mowa odpowiednio w tytułach V i VI Traktatu UE.

a) Radę w odniesieniu do Sekretarza Generalnego oraz zastępcy Sekretarza Generalnego;

(3)

W następstwie wejścia w życie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (2), które, m.in. zmieniło strukturę kariery urzędników i innych pracow-

b) Radę, na wniosek Sekretarza Generalnego, w celu zastosowania w odniesieniu do dyrektorów generalnych art. 1a, 30, 34, 41, 49, 50 oraz 51 statutu; Sekretarz Generalny jest upoważniony do przekazania zastępcy Sekretarza Generalnego swoich uprawnień w zakresie wniosku;

Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2104/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 7). (2) Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.

(1)

c) Sekretarza Generalnego w pozostałych przypadkach; Sekretarz Generalny jest upoważniony do przekazania swoich uprawnień zastępcy Sekretarza Generalnego.

(3) Dz.U. L 273 z 23.10.1999, str. 12.

L 194/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2006

Zastępca Sekretarza Generalnego jest upoważniony do przekazania dyrektorowi generalnemu ds. administracyjnych jakichkolwiek uprawnień, w całości lub w części, przekazanych mu przez Sekretarza Generalnego w celu zastosowania warunków zatrudniania innych pracowników oraz zastosowania regulaminu pracowniczego w odniesieniu do urzędników grupy funkcyjnej AST. Uprawnienia takie nie mogą wykraczać poza uprawnienia przekazane mu w odniesieniu do mianowania i zakończenia służby urzędników oraz zatrudniania innych pracowników.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 1999/692/WE, EWWiS, Euratom.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 33 z 200614.7.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania (  Dz.U. L 187 z dnia 8.7.2006)

 • Dz. U. L194 - 31 z 200614.7.2006

  2006/492/WPZiBDecyzja MONUC SPT/2/2006 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L194 - 28 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L194 - 27 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L194 - 25 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L194 - 24 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L194 - 21 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L194 - 20 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L194 - 18 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L194 - 14 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L194 - 13 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L194 - 11 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L194 - 6 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L194 - 4 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L194 - 3 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1067/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L194 - 1 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2006 r. wysokość diet dziennych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.