Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 31

Tytuł:

2006/492/WPZiBDecyzja MONUC SPT/2/2006 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

Data ogłoszenia:2006-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 31

14.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/31

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA MONUC SPT/2/2006 KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (2006/492/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, Uwzględniając Wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (Operacja EUFOR RD Kongo) (1), a w szczególności art. 10 ust. 5 tego wspólnego działania, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Ustanowienie i zakres uprawnień Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga wspierającej MONUC podczas wyborów (zwany dalej „Komitetem Uczestników”). Zakres uprawnień Komitetu Uczestników określony jest w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei i w Brukseli. Artykuł 2 Skład 1. Skład Komitetu Uczestników jest następujący:

Na mocy art. 10 ust. 5 wspólnego działania 2006/319/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (DRK) wspierającej MONUC podczas wyborów. W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniu 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i w Brukseli z dnia 24 i 25 października 2002 r. przewidziano uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysowego i ustanowienia Komitetu Uczestników. Komitet Uczestników będzie odgrywał główną rolę w bieżącym zarządzaniu operacją. Komitet będzie stanowił główne forum, na którym państwa uczestniczące wspólnie zajmą się kwestiami zaangażowania swoich sił w operację; PSC który sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne operacji, weźmie pod uwagę opinie wydane przez Komitet Uczestników. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

— przedstawiciele państw członkowskich; — przedstawiciele państw trzecich biorących udział w operacji i wnoszących znaczący wkład wojskowy, o których mowa w załączniku. 2. Dyrektor Generalny Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej i dowódca operacji UE są także uprawnieni do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Uczestników lub do bycia na nich reprezentowanymi. Artykuł 3 Przewodniczący Zgodnie z konkluzjami Rady z posiedzenia w Nicei i bez uszczerbku dla prerogatyw prezydencji, Komitetowi Uczestników tej operacji przewodniczy Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, lub jego przedstawiciel konsultujący się ściśle z prezydencją, wspomagany przez przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (CEUMC) lub jego przedstawiciela. Artykuł 4 Posiedzenia 1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoływane przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 98.

L 194/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2006

2. Przed posiedzeniem przewodniczący udostępnia wstępny porządek obrad oraz dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Po każdym posiedzeniu podawane jest do wiadomości streszczenie obrad. 3. W stosownych przypadkach przedstawiciele Komisji i inne osoby mogą być zaproszone do udziału w odpowiednich częściach dyskusji. Artykuł 5 Procedura 1. Z wyjątkiem przepisów ust. 3 i bez uszczerbku dla kompetencji KPiB oraz obowiązków dowódcy operacji UE, — zasadę jednomyślności przedstawicieli państw wnoszących wkład do operacji stosuje się, gdy Komitet Uczestników podejmuje decyzje w sprawie bieżącego zarządzania operacją; — zasadę jednomyślności członków Komitetu Uczestników stosuje się gdy Komitet Uczestników wystosowuje zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych dostosowań do planowania operacyjnego, łącznie z ewentualnym dostosowaniem do celów. Wstrzymanie się od głosu przez członka nie wyklucza zastosowania zasady jednomyślności. 2. Przewodniczący ustala, czy większość przedstawicieli państw uprawnionych do uczestnictwa w obradach jest obecna.

3. Wszystkie kwestie proceduralne są rozstrzygane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. 4. Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez Komitet. Artykuł 6 Poufność 1. Do posiedzeń i obrad Komitetu Uczestników mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przedstawiciele będący członkami Komitetu Uczestników przechodzą odpowiednie postępowanie sprawdzające. 2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że Komitet Uczestników jednomyślnie zdecyduje inaczej. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

J. KUGLITSCH

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK Lista państw trzecich, o której mowa w art. 2 ust. 1 — Turcja

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 194 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 33 z 200614.7.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1040/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do okresu stosowania (  Dz.U. L 187 z dnia 8.7.2006)

 • Dz. U. L194 - 29 z 200614.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. określająca dla Sekretariatu Generalnego Rady organ powołujący i organ właściwy do zawierania umów o pracę

 • Dz. U. L194 - 28 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L194 - 27 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L194 - 25 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L194 - 24 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L194 - 21 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L194 - 20 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L194 - 18 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L194 - 14 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L194 - 13 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L194 - 11 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L194 - 6 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L194 - 4 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L194 - 3 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1067/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L194 - 1 z 200614.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2006 r. wysokość diet dziennych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.