Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

Data ogłoszenia:2006-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 22

L 195/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (2006/493/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Jeżeli Traktat o Przystąpieniu nie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2007 r. w przypadku jednego lub obydwu tych państw, całkowitą kwotę należy odpowiednio dostosować,

STANOWI, CO NASTĘPUJE

Artykuł Całkowitą kwotę środków na pokrycie zobowiązań dotyczących wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005, jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu „konwergencji” zdefiniowanego w art. 2 lit. j) tego rozporządzenia, określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Kwotę środków na pokrycie zobowiązań dotyczących wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005, na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji, należy ustalić zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z 17 maja 2006 r., w sprawie dyscypliny budżetowej i prawidłowego zarządzania finansami (2). Całkowita kwota powinna obejmować kwotę przeznaczoną dla Bułgarii i Rumunii pod warunkiem, wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Trakatatu dotyczącego

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

15.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/23

ZAŁĄCZNIK Całkowita kwota środków na pokrycie zobowiązań na lata 2007–2013, jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji i jej podział na poszczególne lata (*)

(milion EUR), ceny z 2004 r. (**)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

Całkowita kwota dla UE-25 oraz Bułgarii i Rumunii

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750 27 699

Minimalna kwota dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

(*) Przed obowiązkową modulacją i innymi przesunięciami z wydatków związanych z rynkiem i płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. (**) Podane kwoty zaokrąglono do najbliższego miliona, natomiast programowanie zostanie dokonane do najbliższego euro.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 25 z 200615.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L195 - 24 z 200615.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Finlandii członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L195 - 19 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L195 - 18 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 45. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L195 - 17 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L195 - 16 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 13. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 15 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L195 - 13 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 13. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 11 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 13. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 9 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego innego niż Dania i Zjednoczone Królestwo

 • Dz. U. L195 - 7 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L195 - 5 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Hiszpanii

 • Dz. U. L195 - 4 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L195 - 2 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 1 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1086/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w sprawie kursów wymiany między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.