Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 25

Strona 1 z 3
15.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/25

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (2006/495/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 122 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając sprawozdanie Komisji (1),

Zgodnie z pkt 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej załączonego do Traktatu, Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę, że nie zamierza przejść do trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiadomienie to nie zostało zmienione. Zgodnie z ust. 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii załączonego do Traktatu oraz zgodnie z decyzją podjętą przez szefów państw lub rządów w Edynburgu w grudniu 1992 r., Dania powiadomiła Radę, że nie zamierza uczestniczyć w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Dania nie złożyła wniosku o wszczęcie procedury określonej w art. 122 ust. 2 Traktatu.


uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego (2),

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego

(3),

uwzględniając dyskusje w Radzie zebranej w składzie szefów państw lub rządów,

Na mocy decyzji 98/317/WE Szwecja jest objęta derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu. Zgodnie z art. 4 aktu przystąpienia z 2003 r. (6), Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja są objęte derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Trzeci etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się dnia 1 stycznia 1999 r. Dnia 3 maja 1998 r. Rada, zebrana w Brukseli w składzie szefów państw lub rządów, zdecydowała, że Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia i Włochy spełniły warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z dniem 1 stycznia 1999 r. (4).

(2)

Dnia 19 czerwca 2000 r. Rada zdecydowała, że Grecja spełniła warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty z dniem 1 stycznia 2001 r. (5).

(6)

Europejski Bank Centralny (EBC) został utworzony dnia 1 lipca 1998 r. Europejski system walutowy został zastąpiony mechanizmem kursów walutowych, którego ustanowienie zostało uzgodnione rezolucją Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (7). Funkcjonowanie mechanizmu kursów walutowych (ERM II) w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej zostało określone w porozumieniu z dnia 1 września 1998 r. między EBC a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich pozostających poza strefą euro określającym procedury działania mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (8).

(1) Sprawozdanie przyjęte dnia 16 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). (2) Sprawozdanie przyjęte dnia 15 maja 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia wydana dnia 15 czerwca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (4) Decyzja Rady 98/317/WE z dnia 3 maja 1998 r. zgodnie z art. 121 ust. 4 (*) Traktatu (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 30). (*) Uwaga: Tytuł decyzji 1998/317/WE został dostosowany w celu uwzględnienia numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zgodnie z art. 12 traktatu z Amsterdamu; początkowo zawierał on odniesienie do art. 109j ust. 4 Traktatu. 5) Decyzja Rady 2000/427/WE z dnia 19 czerwca 2000 r. zgodnie ( z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Grecję jednej waluty z dniem 1 stycznia 2001 r. (Dz.U. L 167 z 7.7.2000, str. 19).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 195 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L195 - 24 z 200615.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Finlandii członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L195 - 22 z 200615.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiająca kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji

 • Dz. U. L195 - 19 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1098/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L195 - 18 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 45. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L195 - 17 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L195 - 16 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1095/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 13. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 15 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L195 - 13 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 13. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 11 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 13. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L195 - 9 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego innego niż Dania i Zjednoczone Królestwo

 • Dz. U. L195 - 7 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L195 - 5 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Hiszpanii

 • Dz. U. L195 - 4 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L195 - 2 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L195 - 1 z 200615.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1086/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w sprawie kursów wymiany między euro a walutami państw członkowskich przyjmujących euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.