Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 14

L 196/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (2006/496/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wspólnota poławia zasoby rybne na przedmiotowym obszarze i w interesie Wspólnoty leży odegranie skutecznej roli we wprowadzaniu porozumienia w życie. Konieczne jest zatem podpisanie porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Podpisanie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia wspomnianego porozumienia. Tekst porozumienia zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

Wspólnota posiada kompetencje w zakresie przyjmowania środków ochrony i zarządzania zasobami rybołówstwa oraz jest upoważniona do zawierania porozumień z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi. Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w działaniu na rzecz ochrony i zarządzania biologicznymi zasobami mórz. Wspólnota i jej państwa członkowskie ratyfikowały Porozumienie w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi oraz zasobami rybnymi masowo migrującymi. Piąta konferencja międzyrządowa stron zainteresowanych przyszłym Porozumieniem w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego przedstawiła projekt porozumienia.

(2)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby(osób) umocowanej(-ych) do podpisania porozumienia w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2006 r.

(4)

W imieniu Rady

P. LEHTOMÄKI

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 15 z 200618.7.2006

  Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.