Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 10

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 10

Strona 10 z 11

a) państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej uczestniczące w konsultacjach międzyrządowych w sprawie Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego; oraz

b) jakiekolwiek inne państwo sprawujące jurysdykcję nad wodami sąsiadującymi z przedmiotowym obszarem; Artykuł 20 Interpretacja i rozstrzyganie sporów 1. Umawiające się Strony dokładają wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów. Na żądanie jakiejkolwiek Umawiającej się Strony spór może zostać poddany wiążącej decyzji zgodnie z procedurami rozstrzygania sporów przewidzianymi w części XV sekcja II Konwencji z 1982 r. lub, kiedy spór dotyczy jednego lub więcej rozproszonych zasobów rybnych, zgodnie z procedurami ustanowionymi w części VIII Porozumienia z 1995 r. Odpowiednia część Konwencji z 1982 r. oraz Porozumienia z 1995 r. stosuje się bez względu na to czy strony sporu są również stronami jednego z tych dokumentów. i pozostaje otwarte do podpisu przez dwanaście (12) miesięcy od (daty otwarcia do podpisu).


2. Niniejsze porozumienie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez sygnatariuszy.

3. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostają złożone depozytariuszowi.

Artykuł 23 2. W przypadku gdy spór dotyczy jednostki połowowej, która wyraziła zobowiązanie do pozostania związaną warunkami niniejszego porozumienia, i nie może być rozstrzygnięty polubownie, zostaje on, na żądanie jakiejkolwiek strony sporu, poddany ostatecznemu i wiążącemu arbitrażowi zgodnie z odpowiednimi zasadami Stałego Trybunału Arbitrażowego. Przystąpienie 1. Niniejsze porozumienie zostaje otwarte do przystąpienia, po jego zamknięciu do podpisu, dla jakiegokolwiek państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej określonych w artykule 22 ustęp 1, oraz dla jakiegokolwiek innego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej zainteresowanych podjęciem działalności połowowej w odniesieniu do zasobów połowowych.

Artykuł 21 Zmiany 1. Każda z Umawiających się Stron może zaproponować zmianę porozumienia przez przedstawienie depozytariuszowi tekstu proponowanej zmiany na co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed zwyczajnym Spotkaniem Stron. Depozytariusz niezwłocznie przekazuje kopię tego tekstu innym Umawiającym się Stronom. 2. Dokumenty przystąpienia zostają złożone u depozytariusza.

Artykuł 24 Wejście w życie 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie sześćdziesiąt (60) dni po dacie otrzymania przez depozytariusza czwartego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, z których co najmniej dwa zostały złożone przez państwo nadbrzeżne graniczące z obszarem.

2. Zmiany porozumienia przyjmowane będą w drodze konsensusu wszystkich Umawiających się Stron.

3. Zmiany porozumienia wchodzą w życie dziewięćdziesiąt (90) dni po tym jak wszystkie Umawiające się Strony, które miały taki status w czasie zatwierdzania zmian, złożyły swoje dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia takich zmian u depozytariusza.

2. Dla każdego sygnatariusza, który ratyfikuje, przyjmuje lub zatwierdza niniejsze porozumienie po jego wejściu w życie, niniejsze porozumienie wchodzi w życie trzydzieści (30) dni po dacie złożenia jego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł 22 Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie i zatwierdzenie 1. Niniejsze porozumienie zostaje otwarte do podpisu przez:

3. W stosunku do każdego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, które przystępuje do niniejszego porozumienia po jego wejściu w życie, niniejsze porozumienie wchodzi w życie trzydzieści (30) dni po dacie złożenia jego dokumentu przystąpienia.

L 196/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2006

Artykuł 25 Depozytariusz 1. Dyrektor Generalny Organizacji ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.