Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 11

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 11

Strona 11 z 11
Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych jest depozytariuszem niniejszego porozumienia oraz wszelkich jego zmian. Depozytariusz przekazuje poświadczone kopie niniejszego porozumienia każdemu sygnatariuszowi niniejszego porozumienia i dokonuje rejestracji niniejszego porozumienia u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych. 2. Depozytariusz informuje każdego sygnatariusza niniejszego porozumienia o podpisaniu dokumentów ratyfikacji, przystąpienia, przyjęcia i zatwierdzenia, złożonych zgodnie z artykułami 22 i 23 oraz o dacie wejścia w życie porozumienia zgodnie z artykułem 24. Artykuł 26 Wycofanie się Każda Umawiająca się Strona może wycofać się z niniejszego porozumienia w każdej chwili po upłynięciu dwóch lat od daty jego wejścia w życie w odniesieniu do tej Umawiającej się Strony, poprzez pisemne powiadomienie o takim wycofaniu się skierowane do depozytariusza, który niezwłocznie informuje wszystkie Umawiające się Strony o takim wycofaniu się. Powiadomienie o wycofaniu się nabiera mocy prawnej po dziewięćdziesięciu (90) dniach od daty otrzymania go przez depozytariusza.


Artykuł 27 Wygaśnięcie Niniejsze porozumienie automatycznie wygasa jeżeli lub gdy, w wyniku wycofywania się, liczba Umawiających się Stron zmniejszy się do mniej niż trzech. Artykuł 28 Zastrzeżenia 1. Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie niniejszego porozumienia mogą stać się przedmiotem zastrzeżeń, które stają się skuteczne dopiero po jednogłośnym przyjęciu przez wszystkie Umawiające się Strony niniejszego porozumienia. Depozytariusz niezwłocznie powiadamia wszystkie Umawiające się Strony o jakimkolwiek zastrzeżeniu. Umawiające się Strony, które nie udzieliły odpowiedzi w terminie trzech (3) miesięcy od daty powiadomienia uważa się za akceptujące zastrzeżenie. W przypadku braku takiego przyjęcia państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej wnoszące zastrzeżenie nie staje się Umawiającą się Stroną niniejszego porozumienia. 2. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody, aby państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej występująca w imieniu państwa wniosły zastrzeżenie w związku z członkostwem, które zostało uzyskane z tytułu posiadania terytoriów i sąsiadujących obszarów morskich podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji terytorialnej i morskiej.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani odpowiednio upoważnieni przez swoje rządy pełnomoc-

nicy złożyli swoje podpisy pod tekstem niniejszego porozumienia.

SPORZĄDZONO w …, dnia …, … w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa

teksty są na równi autentyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.