Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 11

2. Kiedy do celów niniejszego porozumienia konieczne będzie określenie pozycji na powierzchni Ziemi punktu, linii lub obszaru, pozycja ta powinna być określona przez odniesienie do Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia zarządzanego przez Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi, która dla praktycznych celów jest zasadniczo równoważna z globalnym geocentrycznym układem odniesienia 1984 (WGS 84).

18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 196/17

Artykuł 4 Ogólne zasady Dla realizacji zadania współpracy zgodnie z Konwencją 1982 r. i prawem międzynarodowym, Umawiające się Strony stosują, w szczególności, następujące zasady: a) należy przyjąć środki, oparte o najlepsze dostępne dowody naukowe, w celu zapewnienia długoterminowej ochrony zasobów połowowych, biorąc pod uwagę zrównoważone wykorzystanie tych zasobów i wprowadzając podejście ekosystemowe do zarządzania nimi; b) należy przyjąć środki w celu zapewnienia, że poziom działalności połowowej jest współmierny do zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych;

4. Na swoim pierwszym spotkaniu Umawiające się Strony rozważają przyjęcie budżetu mającego sfinansować przeprowadzenie Spotkania Stron oraz wykonywanie jego zadań i towarzyszących rozporządzeń finansowych. Rozporządzenia finansowe ustalają kryteria regulujące określenie kwoty udziału każdej z Umawiających się Stron w budżecie, przy należytym uwzględnieniu statusu ekonomicznego Umawiających się Stron, którymi są kraje rozwijające się, w szczególności najsłabiej rozwinięte z nich oraz małe, wyspiarskie kraje rozwijające się, oraz zapewniające, że odpowiedni udział w budżecie pokrywają Umawiające się Strony, które czerpią korzyści z połowów na przedmiotowym obszarze.

Artykuł 6 Zadania Spotkania Stron 1. Spotkanie Stron:

c) należy przyjąć ostrożne podejście zgodnie z Kodeksem postępowania i Porozumieniem z 1995 r., przy czym brak odpowiednich informacji naukowych nie powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub niepodejmowania środków ochrony i zarządzania; d) zasobami połowowymi zarządza się w taki sposób, aby były one utrzymywane na poziomach zapewniających maksymalny, zrównoważony pozysk, a uszczuplone zasoby połowowe były odbudowane do wspomnianych poziomów; e) praktyki połowowe i środki zarządzania muszą w należyty sposób uwzględniać potrzebę minimalizowania szkodliwego wpływu działalności połowowej na środowisko morskie; f) należy chronić bioróżnorodność środowiska morskiego; oraz g) w pełni uznaje się szczególne wymagania państw rozwijających się, graniczących z obszarem, które są Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się. Artykuł 5 Spotkanie Stron 1. Umawiające się Strony spotykają się okresowo w celu rozważenia spraw związanych z realizacją niniejszego porozumienia i podjęcia wszelkich decyzji z nim związanych. 2. O ile Strony nie zadecydują inaczej, zwyczajne Spotkanie Stron ma miejsce co najmniej raz w roku, na ile to praktycznie możliwe równolegle ze spotkaniami Komisji Rybołówstwa Południowo–Zachodniego Oceanu Indyjskiego. Umawiające się Strony mogą również odbywać spotkania nadzwyczajne, jeżeli uznają to za konieczne. 3. Spotkanie Stron przyjmuje i zmienia, w drodze konsensusu, swój regulamin oraz regulaminy swoich organów pomocniczych.

a) weryfikuje stan zasobów połowowych, w tym ich obfitość i poziom eksploatacji;

b) wspiera i, odpowiednio, koordynuje konieczne badania naukowe dotyczące zasobów połowowych i rozproszonych zasobów rybnych występujących na wodach podlegających jurysdykcji krajowej sąsiadujących z przedmiotowym obszarem, w tym ilości odrzuconych oraz wpływu działalności połowowej na środowisko morskie;

c) ocenia wpływ połowów na zasoby połowowe i na środowisko morskie, biorąc pod uwagę charakterystyki oceanograficzne i środowiskowe przedmiotowego obszaru, inną działalność człowieka i czynniki środowiskowe;

d) formułuje i przyjmuje środki ochrony i zarządzania w celu zapewnienia długoterminowej trwałości zasobów połowowych, biorąc pod uwagę potrzebę ochrony bioróżnorodności mórz, oparte o najlepsze dostępne dowody naukowe;

e) przyjmuje ogólnie zalecane międzynarodowe minimalne normy w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia operacji połowowych;

f) ustanawia zasady gromadzenia i weryfikacji danych naukowych i statystycznych, oraz przedkładania, publikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania takich danych;

g) wspiera współpracę i koordynację między Umawiającymi się Stronami w celu zapewnienia, że środki ochrony i zarządzania rozproszonymi zasobami rybnymi występującymi na wodach podlegających jurysdykcji krajowej sąsiadujących z przedmiotowym obszarem oraz środki przyjęte przez Spotkanie Stron w sprawie zasobów połowowych są zgodne;

L 196/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.