Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 11

Spotkanie Stron, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad, dokonuje przeglądu przydzielonych kontyngentów, ograniczeń nakładów połowowych oraz udziału w wielkościach dopuszczalnych połowów Umawiających się Stron, biorąc między innymi pod uwagę informacje w sprawie wprowadzania w życie przez Umawiające się Strony i państwa niebędących Umawiającymi się Stronami środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Spotkanie Stron.

18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 196/19

Artykuł 8 Podejmowanie decyzji 1. O ile niniejsze porozumienie nie stanowi inaczej, decyzje Spotkania Stron i ich organów pomocniczych w kwestiach przedmiotowych podejmowane są w drodze konsensusu przez obecne Umawiające się Strony, gdzie konsensus oznacza brak formalnego sprzeciwu wobec przyjęcia decyzji. Kwestia, czy dana sprawa jest kwestią przedmiotową, traktowana jest jako kwestia przedmiotowa. 2. Decyzje w sprawach innych niż określone w ustępie 1 podejmowane są zwykłą większością głosów Umawiających się Stron, obecnych i głosujących. 3. Decyzje przyjęte przez Spotkanie Stron są wiążące dla wszystkich Umawiających się Stron. Artykuł 9 Sekretariat Spotkanie Stron ustala warunki prowadzenia obsługi sekretariatu, lub decyduje o powołaniu sekretariatu wykonującego następujące zadania: a) wprowadzanie w życie i koordynacja postanowień administracyjnych niniejszego porozumienia, w tym opracowanie i rozpowszechnienie oficjalnego sprawozdania ze Spotkania Stron; b) sporządzanie pełnego sprawozdania z obrad Spotkania Stron i ich organów pomocniczych, jak również pełnego archiwum wszelkich innych dokumentów urzędowych powiązanych z wprowadzaniem w życie niniejszego porozumienia; oraz c) wszelkie inne zadania, o których Spotkanie Stron może zdecydować. Artykuł 10 Zobowiązania Umawiającej się Strony 1. Każda z Umawiających się Stron w odniesieniu do swoich działań na przedmiotowym obszarze: a) niezwłocznie wprowadza w życie niniejsze rozporządzenie oraz wszelkie środki ochrony, zarządzania oraz inne środki lub sprawy uzgodnione przez Spotkanie Stron; b) podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia skuteczności środków przyjętych przez Spotkanie Stron; c) gromadzi i prowadzi wymianę danych naukowych, technicznych i statystycznych w odniesieniu do zasobów połowowych i zapewnia aby:

i)

gromadzone dane były wystarczająco szczegółowe dla ułatwienia efektywnej oceny zasobów, oraz aby były dostarczane terminowo w celu spełnienia wymogów ustalonych w zasadach przyjętych przez Spotkanie Stron;

ii) podjęto właściwe środki weryfikacji dokładności takich danych;

iii) corocznie dostarczano takie statystyczne, biologiczne i inne dane i informacje, jakich Spotkanie Stron może wymagać; oraz

(iv) dostarczano, w wymaganych odstępach czasu, informacje w sprawie kroków podjętych dla wprowadzenia w życie środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Spotkanie Stron.

2. Każda z Umawiających się Stron udostępnia Spotkaniu Stron sprawozdanie z wprowadzania w życie i środków zgodności, włącznie z nakładaniem sankcji za wszelkie naruszenia, przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem i, w przypadku państw nadbrzeżnych, które są Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia, w zakresie środków ochrony i zarządzania podjętych w odniesieniu do rozproszonych zasobów rybnych występujących na wodach podlegających jurysdykcji krajowej sąsiadujących z przedmiotowym obszarem.

3. Bez uszczerbku dla pierwszeństwa odpowiedzialności państwa bandery, każda z Umawiających się Stron podejmuje środki, w możliwie najszerszym zakresie, lub współpracuje w celu zapewnienia, że jej obywatele i statki rybackie stanowiące własność lub obsługiwane przez jej obywateli dokonujących połowów na przedmiotowym obszarze, są zgodne z postanowieniami niniejszego porozumienia oraz ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Spotkanie Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.