Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 7

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 7

Strona 7 z 11

a) zgodnie ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Spotkanie Stron, dokonuje, między innymi, kontroli dokumentów, narzędzi połowowych oraz połowu na pokładzie statków rybackich, gdy statki te znajdują się z własnej woli w jego portach lub jego oddalonych od brzegu terminalach;

c) zgodnie z zasadami określonymi przez Spotkanie Stron udostępnia każdemu corocznemu Spotkaniu Stron sprawozdanie z jej działalności połowowej na przedmiotowym obszarze;

b) zabrania wyładunku, przeładunku bądź usług dostawczych w odniesieniu do statków rybackich, chyba że okaże się, że połów ryb znajdujących się na pokładzie statku został dokonany w sposób zgodny ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Spotkanie Stron; oraz


d) gromadzi i dzieli się terminowo pełnymi i dokładnymi danymi dotyczącymi działalności połowowej statków pływających pod jej banderą dokonujących połowów na przedmiotowym obszarze, w szczególności pozycji statku, zatrzymanego na pokładzie połowu, ilości odrzuconych oraz nakładów połowowych, w odpowiednich przypadkach przy

c) udziela pomocy państwom bandery będącym Umawiającymi się Stronami, w takim stopniu, jak tylko jest to racjonalnie osiągalne i zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, kiedy statek rybacki znajduje się z własnej woli w ich portach lub ich oddalonych od brzegu terminalach i państwo bandery statku prosi je o udzielenie pomocy w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszego porozumienia oraz ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Spotkanie Stron;

18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/21

3. W przypadku gdy państwo portu będące Umawiającą się Stroną uznaje, że statek innej Umawiającej się Strony korzystający z jego portów lub oddalonych od brzegu terminali naruszyło postanowienie niniejszego porozumienia bądź środek ochrony i zarządzania przyjęty przez Spotkanie Stron, państwo portu zgłasza powyższe zainteresowanemu państwu bandery oraz Spotkaniu Stron. Państwo portu będące Umawiającą się Stroną przedstawia państwu bandery i Spotkaniu Stron pełną dokumentację sprawy, włącznie z wszelkimi zapisami inspekcji.

b) pomoc państwom rozwijającym się graniczącym z obszarem, w szczególności najsłabiej rozwiniętym z nich oraz małym, wyspiarskim krajom rozwijającym się umożliwiająca im uczestniczenie w połowach takich zasobów, włącznie z ułatwianiem dostępu zgodnie z niniejszym porozumieniem.

4. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na korzystanie przez Umawiające się Strony z ich suwerenności w odniesieniu do portów na ich terytorium zgodnie z prawem międzynarodowym.

4. Współpraca z państwami rozwijającymi się graniczącymi z obszarem, w szczególności najsłabiej rozwiniętymi z nich oraz małymi, wyspiarskimi krajami rozwijającymi się do celów wymienionych w niniejszym artykule obejmuje pomoc finansową, pomoc odnoszącą się do rozwoju zasobów ludzkich, pomoc techniczną, transfer technologii oraz działania skierowane bezpośrednio na:

Artykuł 13 Szczególne wymogi państw rozwijających się 1. Umawiające się Strony w pełni uznają szczególne wymogi państw rozwijających się graniczących z przedmiotowym obszarem, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się, w odniesieniu do ochrony i zarządzania zasobami połowowymi oraz rozwoju tych zasobów.

a) lepszą ochronę i zarządzanie zasobami połowowymi i rozproszonymi zasobami rybnymi występującymi na wodach podlegających jurysdykcji krajowej sąsiadujących z przedmiotowym obszarem poprzez gromadzenie, zgłaszanie, weryfikację, wymianę i analizę danych dotyczących rybołówstwa oraz informacji pokrewnych;

b) sprawniejsze zbieranie i zarządzanie informacjami na temat wpływu działalności połowowej na środowisko morskie;

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.