Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 8

Tytuł:

Porozumienie w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 8

Strona 8 z 11

Umawiające się Strony uznają w szczególności: c) ocenę zasobów i badania naukowe;

a) wrażliwość państw rozwijających się graniczących z obszarem, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się, które są uzależnione od wykorzystania zasobów połowowych, w tym spełniania potrzeb pokarmowych ich ludności lub jej części;

d) monitorowanie, kontrolę, nadzór, zgodność i stosowanie, włącznie ze szkoleniami i polepszaniem wydajności na szczeblu lokalnym, rozwój i finansowanie krajowych i regionalnych programów obserwacyjnych oraz dostęp do technologii; oraz


b) potrzebę uniknięcia negatywnych wpływów oraz zapewnienie dostępu do łowisk rybakom utrzymującym się z połowów, łowiącym na małą skalę i, rybakom-rzemieślnikom; oraz

e) udział w Spotkaniu Stron i spotkaniach ich organów pomocniczych, jak również w rozstrzyganiu sporów.

c) konieczność zapewnienia, że środki ochrony i zarządzania przyjęte przez Spotkanie Stron nie powodują przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, nieproporcjonalnego obciążenia związanego z działaniami ochrony na państwa rozwijające się graniczące z obszarem, w szczególności najsłabiej rozwinięte z nich oraz małe, wyspiarskie kraje rozwijające się.

Artykuł 14 Przejrzystość 1. Umawiające się Strony popierają przejrzystość w procesie podejmowania decyzji i innych działaniach prowadzonych w ramach niniejszego porozumienia.

3. Współpraca Umawiających się Stron w ramach postanowień niniejszego porozumienia poprzez inne subregionalne lub regionalne organizacje związane z zarządzaniem zasobami połowowymi powinna obejmować działania mające na celu:

2. Państwa nadbrzeżne sąsiadujące z przedmiotowym obszarem, których wody podlegają jurysdykcji krajowej, niebędące Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia, mają prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w Spotkaniu Stron i spotkaniach ich organów pomocniczych.

a) zwiększanie zdolności państw rozwijających się graniczących z obszarem, w szczególności najsłabiej rozwiniętych z nich oraz małych, wyspiarskich krajów rozwijających się do ochrony i zarządzania zasobami połowowymi oraz rozwijania własnego rybołówstwa dla takich zasobów; oraz

3. Państwa niebędące Umawiającymi się Stronami niniejszego porozumienia mają prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w Spotkaniu Stron i spotkaniach ich organów pomocniczych.

L 196/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2006

4. Organizacje międzyrządowe zainteresowane sprawami wiążącymi się z wprowadzaniem w życie niniejszego porozumienia, w szczególności Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych, Komisja Rybołówstwa Południowo–Zachodniego Oceanu Indyjskiego oraz regionalne organizacji zarządzające rybołówstwem, których kompetencje obejmują wody na pełnym morzu sąsiadujące z przedmiotowym obszarem, mają prawo uczestniczyć jako obserwatorzy w Spotkaniu Stron i spotkaniach ich organów pomocniczych.

w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności z Komisją Rybołówstwa Południowo– Zachodniego Oceanu Indyjskiego i każdą inną regionalną organizacją zarządzającą rybołówstwem, których kompetencje obejmują wody na pełnym morzu sąsiadujące z przedmiotowym obszarem.

Artykuł 17 Państwa niebędące Umawiającymi się Stronami

5. Przedstawicielom organizacji pozarządowych zainteresowanym sprawami wiążącymi się z wprowadzaniem w życie niniejszego porozumienia umożliwia się uczestnictwo w Spotkaniu Stron i spotkaniach ich organów pomocniczych jako obserwatorom lub w innej roli zgodnie z ustaleniami Spotkania Stron. Regulamin Spotkania Stron i ich organów pomocniczych przewiduje tego rodzaju udział. Procedury nie są nadmiernie restrykcyjne w tym względzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 196 POZ 15 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 25 z 200618.7.2006

  2006/497/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/9/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L196 - 14 z 200618.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

 • Dz. U. L196 - 13 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1241/2005

 • Dz. U. L196 - 11 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L196 - 3 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L196 - 1 z 200618.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1099/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.