Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 14

Tytuł:

2006/499/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa MONUC SPT/1/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej wspierającą Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

Data ogłoszenia:2006-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 14

L 197/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MONUC SPT/1/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej wspierającą Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (2006/499/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,


decyzji i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (1) w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Wkłady państw trzecich W następstwie konferencji w sprawie formowania sił i ich obsady przyjmuje się do celów operacji wojskowej w Demokratycznej Republice Konga wspierającej MONUC podczas wyborów wkład pochodzący z Turcji. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Na wniosek Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa i zgodnie z zadaniami przydzielonymi przez Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) dowódca operacji UE i dowódca sił UE przeprowadzili w dniach 3 i 10 maja 2006 r. konferencje w sprawie formowania sił i ich obsady. W następstwie przygotowania zalecenia w sprawie wkładu Turcji przez dowódcę operacji UE i EUMC wkład Turcji powinien zostać zaakceptowany. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

F.J. KUGLITSCH

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 98.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 9 z 200619.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (1)

 • Dz. U. L197 - 7 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 5 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 3 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L197 - 1 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.