Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

Data ogłoszenia:2006-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 3

19.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1104/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Organ Wspólnoty może udostępniać w swoich pomieszczeniach dane poufne uzyskane z następujących badań lub źródeł danych statystycznych: — europejskie badanie panelowe budżetów gospodarstw domowych (ECHP), — badanie na temat siły roboczej, — badanie wspólnotowe na temat innowacji, — badanie na temat ustawicznego szkolenia zawodowego, — badanie struktury zarobków. Jednakże na wniosek organu krajowego, który dostarczył danych, dostęp do danych uzyskanych od tego organu krajowego nie zostanie przyznany dla danego programu badawczego.”; 2) artykuł 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Organ wspólnotowy może udostępniać zestawy danych cząstkowych, przetworzonych w celu zachowania anonimowości, uzyskanych z następujących badań lub źródeł danych statystycznych: — europejskie badanie panelowe budżetów gospodarstw domowych (ECHP), — badanie na temat siły roboczej, — badanie wspólnotowe na temat innowacji, — badanie na temat ustawicznego szkolenia zawodowego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 17 ust. 2 i art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 (2) określa, w celu umożliwienia opracowywania wniosków statystycznych do celów naukowych, warunki, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty. W rozporządzeniu tym wymienione są różne badania i źródła danych, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. Rośnie zapotrzebowanie ze strony naukowców i środowiska naukowego jako całości na dostęp w celach naukowych także do poufnych danych z badania struktury zarobków. Badanie struktury zarobków zawiera zharmonizowane i uporządkowane dane dotyczące zarobków brutto, płatnych godzin i liczby dni płatnego urlopu na rok w całej UE, gromadzone co cztery lata na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczącego statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (3). Dostęp do tych poufnych danych przyniósłby korzyści dla prac badawczych dotyczących zarobków osób fizycznych i ich związków z cechami charakterystycznymi pracodawcy. W związku z tym badanie to powinno zostać włączone do wykazu znajdującego się w rozporządzeniu (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

— badanie struktury zarobków. Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 831/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. (3) Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

Jednakże na wniosek organu krajowego, który dostarczył danych, dostęp do danych uzyskanych od tego organu krajowego nie zostanie przyznany dla danego programu badawczego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 197/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 14 z 200619.7.2006

  2006/499/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa MONUC SPT/1/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej wspierającą Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L197 - 9 z 200619.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (1)

 • Dz. U. L197 - 7 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 5 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L197 - 1 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.