Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1105/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

Data ogłoszenia:2006-07-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 5

19.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1105/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

które nie mogły zostać uwzględnione w roku gospodarczym 2004/2005 ze względu na późne powiadomienie państwa członkowskiego. Z przekazanych informacji wynika, że w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana została przekroczona. Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego wynosi 33 EUR za tonę. W odniesieniu do państw członkowskich stosujących fakultatywny okres przejściowy zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (4) należy ustalić wysokość pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi, zgodnie z przepisami art. 35 rozporządzenia (WE) nr 382/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 ustala kwoty pomocy dla zakładów przetwórczych w odniesieniu do suszu paszowego w ramach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 5 ust. 1 wymienionego rozporządzenia. Ilości na rok gospodarczy 2005/2006, o których państwa członkowskie poinformowały Komisję zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2), obejmują ilości zapasów na dzień 31 marca 2006 r., które mogłyby zgodnie z art. 34a wyżej wymienionego rozporządzenia kwalifikować się do pomocy przewidzianej na rok gospodarczy 2005/2006. Zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 785/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (3), w powiązaniu z art. 36 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 382/2005, w roku gospodarczym 2005/2006 należy przydzielić również ilości,

(5)

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 wysokość pomocy dla suszu paszowego ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 456/2006 (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporzą( dzeniem (WE) nr 432/2006 (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 12). (3) Dz.U. L 79 z 7.4.1995, str. 5. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 382/2005.

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1).

L 197/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.7.2006

ZAŁĄCZNIK Wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego Rok gospodarczy 2005/2006

Pomoc, o której mowa w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 EUR/t

Państwo członkowskie

Pomoc, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 EUR/t

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowacja Finlandia Szwecja Wielka Brytania

— 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 — 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 35,830 35,830 22,233 23,036 35,535

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 197 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 14 z 200619.7.2006

  2006/499/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa MONUC SPT/1/2006 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej wspierającą Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L197 - 9 z 200619.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1887 oraz dokument nr C(2006) 1887 COR) (1)

 • Dz. U. L197 - 7 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1106/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L197 - 3 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L197 - 1 z 200619.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.