Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2006-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 3

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4, w akcie podstawowym, w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, może być przewidziane, że:

c) w sytuacji, gdy Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw, Komisja uchyla te środki. Może ona jednak tymczasowo utrzymać te środki w mocy, jeżeli jest to uzasadnione względami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. W takim przypadku Komisja przedstawia komitetowi zmieniony projekt środków lub wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu. Tymczasowe środki pozostają w mocy, dopóki nie zostaną zastąpione aktem przyjętym ostatecznie.”.


a) terminy określone w ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i ust. 4 lit. e) ulegają przedłużeniu o jeden miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na złożony charakterem środków; lub

8) W art. 7 ust. 3 na końcu zdania pierwszego dodaje się sformułowanie:

„w sposób zapewniający przejrzysty obieg dokumentów i pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury.”.

b) terminy określone w ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i ust. 4 lit. e) ulegają skróceniu, jeżeli jest to uzasadnione względami sprawnego postępowania.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. W akcie podstawowym może być przewidziane, że w przypadku gdy ze względu na niezmiernie pilny charakter sprawy nie można zachować terminów procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, zastosowanie ma procedura następująca:

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2006 r. W imieniu Rady

a) jeżeli środki przewidziane przez Komisję są zgodne z opinią komitetu, Komisja przyjmuje te środki, a one

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 35 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277) (1)

 • Dz. U. L200 - 14 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3903) (1)

 • Dz. U. L200 - 9 z 200622.7.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 7 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 6 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L200 - 5 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Czech zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L200 - 3 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L200 - 1 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.