Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2006-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11

Strona 1 z 3
22.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/11

DECYZJA RADY z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2006/512/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 202 tiret trzecie,

Artykuł 1 W decyzji 1999/468/WE wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji, 1) Na końcu motywu 5 dodaje się sformułowanie: „, z wyjątkiem kryteriów dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.”. uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), 2) Po motywie 7 dodaje się nowy motyw 7a w brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „(7a)


(1)

Rada przyjęła decyzję 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2). Decyzja ta przewidziała określoną liczbę sposobów wykonywania takich uprawnień.

(2)

Należy zmienić tę decyzję tak, by wprowadzić do niej nowy sposób wykonywania uprawnień wykonawczych, procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, który umożliwi prawodawcy wyrażenie sprzeciwu wobec przyjęcia projektowanych środków, jeżeli wskaże on, że wykraczają one poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym lub że nie odpowiadają celowi lub treści aktu podstawowego, lub że naruszają zasadę pomocniczości lub zasadę proporcjonalności.

W dziedzinie środków o ogólnym zasięgu mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów, należy przestrzegać procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Procedura ta powinna umożliwić obu organom władzy prawodawczej przeprowadzenie kontroli przed przyjęciem takich środków. Istotne elementy aktu prawnego mogą być zmienione jedynie przez prawodawcę na podstawie Traktatu.”.

3) Motyw 10 otrzymuje brzmienie:

„(10)

(3)

W dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, w tym poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów, należy przestrzegać procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

(4)

Jednocześnie należy zapewnić sprawniejsze informowanie Parlamentu Europejskiego o pracach komitetów,

Trzecim celem niniejszej decyzji jest sprawniejsze informowanie Parlamentu Europejskiego poprzez zapewnienie, by Komisja informowała Parlament Europejski regularnie o pracach komitetów, przekazywała mu dokumenty związane z ich pracami i informowała za każdym razem, kiedy przekazuje Radzie rozwiązania lub propozycje rozwiązań, które należy przyjąć. Szczególna uwaga skierowana zostanie na informowanie Parlamentu Europejskiego o pracach komitetów w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, w celu zapewnienia możliwości podjęcia decyzji przez Parlament Europejski w przewidzianym terminie.”.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

4) W ostatnim wierszu w art. 1 po „5” dodaje się „, 5a”.

L 200/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2006

5) W art. 2:

a) na początku akapitu pierwszego dodaje się sformułowanie „1. Bez uszczerbku dla ust. 2,”;

b) Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków, lub Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, mogą sprzeciwić się przyjęciu danego projektu przez Komisję i jako uzasadnienie swojego sprzeciwu wskazać, że projekt środków przedłożony przez Komisję wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym lub że projekt ten nie odpowiada celowi lub treści aktu podstawowego, lub że narusza zasadę pomocniczości lub zasadę proporcjonalności;

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 35 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277) (1)

 • Dz. U. L200 - 14 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3903) (1)

 • Dz. U. L200 - 9 z 200622.7.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 7 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 6 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L200 - 5 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Czech zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L200 - 3 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L200 - 1 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.