Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 35

Strona 1 z 2
22.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/514/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej dyrektywy europejskie organy normalizacyjne ustanawiają normy europejskie w oparciu o mandat udzielony przez Komisję. Komisja publikuje odniesienia do takich norm.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit drugi i czwarty,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu, utworzonego zgodnie z art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy ustanawia procedurę publikacji odniesień do norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne przed wejściem w życie dyrektywy. Jeżeli te normy zapewniają zgodność z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa, Komisja może podjąć decyzję o opublikowaniu odniesienia do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W tych przypadkach Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 2 dyrektywy podejmuje decyzję, czy dana norma spełnia ogólny wymóg bezpieczeństwa. Po konsultacji z Komitetem utworzonym na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Komisja podejmuje decyzję o publikacji odniesień. Komisja powiadamia państwa członkowskie o swojej decyzji.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE nakłada na producentów obowiązek wprowadzania na rynek jedynie produktów bezpiecznych.

Jednakże niektóre normy zostały ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne po wejściu w życie dyrektywy bez mandatu Komisji zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy. Zamiarem ustawodawcy było zapewnienie współpracy z europejskimi organami normalizacyjnymi i uznanie odpowiednich norm bezpieczeństwa dla produktów objętych dyrektywą, dla których Komisja nie udzieliła mandatu zgodnie ze stosownymi przepisami art. 4. Należy zatem opublikować odniesienia do takich norm, postępując w tym celu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 4 ust. 2.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny, o ile uwzględnione zostały zagrożenia i kategorie zagrożeń objęte odnośnymi normami krajowymi, jeżeli spełnia dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich, do których Komisja opublikowała odniesienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 4 wymienionej dyrektywy.

(6)

Niniejsza decyzja dotycząca zgodności norm wymienionych w Załączniku z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa zostaje podjęta z inicjatywy Komisji.

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/48/WE (Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18).

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

L 200/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Artykuł 1 Normy wymienione w Załączniku spełniają ogólny wymóg bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE dla zagrożeń, które obejmują. Artykuł 2 Odniesienia do norm w załączniku są opublikowane w części C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 14 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3903) (1)

 • Dz. U. L200 - 11 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L200 - 9 z 200622.7.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 7 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 6 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L200 - 5 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Czech zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L200 - 3 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L200 - 1 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.