Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

Data ogłoszenia:2006-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 7

22.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 200/7

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie podpisania Porozumienia w formie 2006 r. do 15 czerwca dopuszczalne połowów Wspólnotą Gospodarczą w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau (2006/511/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy potwierdzić klucz rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów między państwa członkowskie określonych w protokole, który traci ważność,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau, zostaje zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia. Tekst porozumienia zostaje dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia 16 czerwca 2006 r. Artykuł 3 1. Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza: a) połów krewetek: Włochy Hiszpania Portugalia Grecja b) połów ryb/głowonogów: Hiszpania Włochy Grecja c) sejnery do połowu tuńczyka: Hiszpania Francja Włochy 20 statków 19 statków 1 statek 3 143 BRT 786 BRT 471 BRT 1 776 BRT 1 421 BRT 1 066 BRT 137 BRT

Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau (1), przed upływem okresu obowiązywania protokołu załączonego do umowy, Umawiające się Strony podejmują negocjacje w celu ustalenia treści protokołu na kolejny okres oraz w razie potrzeby zmiany lub uzupełniania do załącznika. Strony zdecydowały o przedłużeniu okresu obowiązywania protokołu zatwierdzonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 249/2002 (2), zmienionego na mocy umowy zatwierdzonej rozporządzeniem (WE) nr 829/2004, o rok na mocy porozumienia w formie wymiany listów, do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian w protokole. Na mocy porozumienia w formie wymiany listów, w okresie od dnia 16 czerwca 2006 r. do dnia 15 czerwca 2007 r. rybacy Wspólnoty uzyskują możliwość połowów na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji Gwinei Bissau. W celu uniknięcia przerw w działalności połowowej statków wspólnotowych istotne jest, aby przedłużenie zaczęło obowiązywać jak najszybciej. Dlatego też pożądane jest podpisanie porozumienia w formie wymiany listów i jego tymczasowe stosowanie do czasu zakończenia procedur wymaganych do jego zawarcia.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 34. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 249/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. dotyczące zawarcia Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei-Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei-Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2001 r. do dnia 15 czerwca 2006 r. (Dz.U. L 40 z 12.2.2002, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 829/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 25).

L 200/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2006

d) taklowce powierzchniowe i tuńczykowce połowów haczykowych na wędki i sznury: Hiszpania Francja Portugalia 21 statków 5 statków 4 statki

dokonujące

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Artykuł 5 Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

2. Jeżeli wnioski o wydanie licencji połowowych z państw członkowskich określonych w ust. 1 nie wykorzystają wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji połowowych z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 4 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszego porozumienia, notyfikują Komisji o ilości każdego zasobu złowione w strefie połowowej Gwinei Bissau

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lipca 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 200 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 35 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2006 r. dotycząca zgodności niektórych norm z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i publikacji odniesień do nich w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3277) (1)

 • Dz. U. L200 - 14 z 200622.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Berlinie-Brandenburgii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3903) (1)

 • Dz. U. L200 - 11 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L200 - 9 z 200622.7.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dz. U. L200 - 6 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L200 - 5 z 200622.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania pochodzącego z Czech zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L200 - 3 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1125/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L200 - 1 z 200622.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1124/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.