Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1126/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 oraz zawieszające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 1

Strona 1 z 2
25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1126/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 oraz zawieszające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 oraz 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2006/31/WPZiB z dnia 23 stycznia 2006 r., przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Liberii (1) raz wspólne stanowisko 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. modyfikujące i przedłużające niektóre środki ograniczające zastosowane wobec Liberii (2), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z rozwojem sytuacji w Liberii Rada Bezpieczeństwa ONZ w dniu 13 czerwca 2006 r. przyjęła rezolucję nr 1683 (2006) wprowadzającą pewne zwolnienia z zakazu świadczenia pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi nałożonego na mocy pkt 2 lit. b) rezolucji nr 1521 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ. W dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1689 (2006). Postanowiła w niej o przedłużeniu zakazu przywozu diamentów, zrezygnowała jednak z przedłużenia zakazu przywozu wszelkiego rodzaju pni drzewnych i wyrobów z drewna pochodzących z Liberii; zakaz ten został nałożony na mocy pkt 10 rezolucji nr 1521 (2003), następnie kilka razy przedłużony, aż wreszcie wygasł w dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa zdecydowanie opowiedziała się za przywróceniem tego zakazu, jeśli w terminie dziewięćdziesięciu dni Liberia nie zdoła przyjąć przepisów w dziedzinie leśnictwa zaproponowanych przez komisję nadzorującą reformę leśnictwa, która to komisja została utworzona przez rząd Liberii. Biorąc pod uwagę wspomniane rezolucje oraz wspólne stanowiska 2006/31/WPZiB oraz 2006/518/WPZiB, należy z dniem 23 czerwca 2006 r. zawiesić zakaz przywozu pni drzewnych i wyrobów z drewna pochodzących z Liberii, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 234/2004, a z dniem 13 czerwca 2006 r. wprowadzić zmiany do art. 3 i 4 tego rozporządzenia, w szczególności po to, by na określonych warunkach umożliwić świadczenie pomocy wobec policji i służb specjalnych rządu Liberii.

(4)

W celu wdrożenia środków nałożonych na Liberię na mocy rezolucji nr 1521 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych we wspólnym stanowisku 2004/137/WPZiB z dnia 10 lutego 2004 r., dotyczącym środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (3) przewidziano wdrożenie środków określonych w rezolucji nr 1521 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Liberii, jak również zakaz świadczenia wobec Liberii pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi. W dniu 23 stycznia 2006 r. we wspólnym stanowisku 2006/31/WPZiB potwierdzono przedłużenie środków nałożonych na mocy wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB na kolejny okres, zgodnie z rezolucją nr 1647 (2005) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 (4) zabrania świadczenia wobec Liberii pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi, przywozu z tego kraju surowca diamentowego oraz przywozu pni drzewnych i wyrobów z drewna pochodzących z tego kraju.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 234/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38. (2) Patrz str. 36 Dz.U. (3) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/902/WPZiB (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 113). (4) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1452/2005 (Dz.U. L 230 z 7.9.2005, str. 11).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 36 z 200625.7.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii

 • Dz. U. L201 - 34 z 200625.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238) (1)

 • Dz. U. L201 - 31 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki do Konwencji Alpejskiej

 • Dz. U. L201 - 15 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

 • Dz. U. L201 - 13 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L201 - 10 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipca 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L201 - 9 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 6 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L201 - 4 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.