Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 15

Strona 1 z 13
25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2006/515/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, 151, 181 i 181a w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


lenie w art. 151 ust. 4 Traktatu – jak i państwa członkowskie. Konwencja przyczynia się do zapewnienia wzajemnego szacunku oraz zrozumienia między kulturami na poziomie światowym.

(4)

Konwencja UNESCO powinna zostać zatwierdzona jak najszybciej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

Zarówno Wspólnota, jak i państwa członkowskie posiadają kompetencje w dziedzinach objętych Konwencją UNESCO. Wspólnota i państwa członkowskie powinny zatem stać się jej Umawiającymi się Stronami, tak aby mogli oni wspólnie wypełniać zobowiązania nakładane przez Konwencję UNESCO i wykonywać w sposób spójny prawa przyznane im przez nią w przypadku kompetencji mieszanej,

(1)

W listopadzie 2004 r. Rada upoważniła Komisję do uczestniczenia w imieniu Wspólnoty w negocjacjach Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczących Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (zwanej dalej „Konwencją UNESCO”). Komisja uczestniczyła w tych negocjacjach wraz z państwami członkowskimi.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. 2. Tekst Konwencji UNESCO jest zawarty w załączniku 1 a) do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Wspólnoty dokumentu przystąpienia na ręce Dyrektora Generalnego UNESCO, zgodnie z art. 27 ust. 4 Konwencji UNESCO.

(2)

Konwencja UNESCO została przyjęta na konferencji generalnej UNESCO w dniu 20 października 2005 r. w Paryżu. Konwencja UNESCO jest istotnym i skutecznym środkiem propagowania różnorodności kulturowej i wymiany kulturowej, do których niezmierną wagę przywiązuje zarówno Wspólnota – co znajduje odzwiercied-

(3)

(1) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 201/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

2. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Wspólnoty deklaracji kompetencji, zawartej w załączniku 1 b) do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 27 ust. 3 lit. c) Konwencji UNESCO.

mocy Konwencji UNESCO, w szczególności Konferencji Stron, o której mowa w art. 22 Konwencji UNESCO, oraz uczestniczy w jej imieniu w negocjacjach kwestii podlegających kompetencjom tych organów. Artykuł 4

3. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia, w chwili złożenia dokumentu przystąpienia, deklaracji jednostronnej, zawartej w załączniku 2 do niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2006 r. Artykuł 3 W sprawach objętych kompetencją Wspólnoty, Komisja reprezentuje Wspólnotę na posiedzeniach organów utworzonych na W imieniu Rady

Franz MORAK

Przewodniczący

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/17

ZAŁĄCZNIK 1a)

TŁUMACZENIE KONWENCJA w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która zebrała się w Paryżu w dniach 3–21 października 2005 roku na 33 sesji, STWIERDZAJĄC, że różnorodność kulturowa jest cechą właściwą ludzkości, ŚWIADOMA, że różnorodność kulturowa stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości oraz że powinna być szanowana i chroniona z korzyścią dla wszystkich, WIEDZĄC, że różnorodność kulturowa tworzy bogaty i zróżnicowany świat, poszerzający możliwości wyboru i stanowiący podłoże dla rozkwitu ludzkich zdolności oraz wartości, i jest w związku z tym główną siłą napędową trwałego i zrównoważonego rozwoju wspólnot, ludów i narodów, PRZYPOMINAJĄC, że różnorodność kulturowa rozwijająca się w warunkach demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i wzajemnego poszanowania między narodami i kulturami, jest niezbędna dla pokoju i bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, UROCZYŚCIE PODKREŚLAJĄC wagę różnorodności kulturowej dla pełnej realizacji praw człowieka i podstawowych wolności głoszonych w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz w innych powszechnie uznawanych aktach, PODKREŚLAJĄC konieczność uwzględnienia kultury jako elementu strategicznego narodowych i międzynarodowych polityk rozwojowych oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, mając wzgląd również na Deklarację milenijną Organizacji Narodów Zjednoczonych (2000), która kładzie nacisk na eliminację ubóstwa, BIORĄC POD UWAGĘ, że kultura przybiera rozmaite formy w czasie i przestrzeni oraz że różnorodność ta przejawia się w niepowtarzalności i mnogości tożsamości, a także w formach wyrazu kulturowego narodów i społeczeństw tworzących ludzkość, UZNAJĄC znaczenie tradycyjnej wiedzy, a zwłaszcza systemów wiedzy ludów autochtonicznych, jako źródła bogactwa niematerialnego i materialnego oraz jej pozytywnego wkładu w trwały i zrównoważony rozwój, a także konieczność zapewnienia jej odpowiedniej ochrony i promocji, UZNAJĄC konieczność podejmowania kroków mających na celu ochronę różnorodności form wyrazu kulturowego, w tym różnorodności zawartych w nich treści, zwłaszcza w sytuacjach, w których grozi zanik lub poważne ograniczenie form wyrazu kulturowego, PODKREŚLAJĄC ZNACZENIE kultury dla spójności społecznej w ogóle, a jej wkład w poprawę statusu i roli kobiet w społeczeństwie w szczególności, ŚWIADOMA, że różnorodność kulturową zasila swobodny przepływ idei, a podsyca ją nieustająca wymiana i interakcje między kulturami, STWIERDZAJĄC Z CAŁĄ MOCĄ, że wolność myśli, wypowiedzi i informacji, a także różnorodność środków przekazu umożliwiają rozkwit form wyrazu kulturowego w społeczeństwach, UZNAJĄC, że różnorodność form wyrazu kulturowego, w tym tradycyjnych form wyrazu kulturowego, jest istotnym czynnikiem pozwalającym jednostkom i ludom na wyrażanie swoich idei i wartości oraz dzielenie się tymi ideami i wartościami z innymi, PRZYPOMINAJĄC, że różnorodność językowa jest podstawowym elementem różnorodności kulturowej, oraz PODKREŚLAJĄC Z CAŁĄ MOCĄ zasadniczą rolę, jaką edukacja odgrywa w ochronie i promowaniu form wyrazu kulturowego,

L 201/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 36 z 200625.7.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii

 • Dz. U. L201 - 34 z 200625.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238) (1)

 • Dz. U. L201 - 31 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki do Konwencji Alpejskiej

 • Dz. U. L201 - 13 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L201 - 10 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipca 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L201 - 9 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 6 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L201 - 4 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1126/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 oraz zawieszające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Liberii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.