Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 36

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 36

L 201/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 15,

(6)

Należy zatem zmienić, a tam gdzie stosowne, odnowić środki nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB i odnowione na mocy wspólnego stanowiska 2006/31/WPZiB, w celu wykonania RRBONZ nr 1683 (2006) i RRBONZ nr 1689 (2006).


a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota powinna podjąć działania w celu wprowadzenia w życie niektórych z tych środków,

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/137/WPZiB dotyczące środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii (1) w celu wykonania środków nałożonych przeciwko Liberii rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RRBONZ) nr 1521(2003). Środki te zostały odnowione na mocy wspólnego stanowiska Rady 2006/31/WPZiB. (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Dodatkowo do odstępstw od zastosowania przewidzianych w art. 1 ust. 2 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB, środki zastosowane na mocy art. 1 ust. 1 wspólnego stanowiska 2006/31/WPZiB nie mają zastosowania do:

(2)

Z uwagi na rozwój sytuacji w Liberii, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w dniu 13 czerwca 2006 r. rezolucję nr 1683 (2006) wprowadzającą dalsze odstępstwa od środków nałożonych na mocy ust. 2 lit. a) i b) RRBONZ nr 1521 (2003), dotyczących embarga na broń.

(3)

W dniu 20 czerwca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała rezolucję nr 1689 (2006), odnawiającą na okres kolejnych 6 miesięcy środki zastosowane na mocy ust. 6 RRBONZ nr 1521 (2003), dotyczące zakazu przywozu z Liberii jakiegokolwiek surowca diamentowego.

a) broni i amunicji już dostarczonych członkom służb specjalnych (SSS) do celów szkoleniowych i powierzonych tym służbom do nieograniczonego użytku operacyjnego – o ile przekazanie tym służbom broni i amunicji zostało uprzednio zatwierdzone przez komitet ustanowiony na mocy ust. 21 RRBONZ nr 1521 (2003), („komitet”) oraz pomocy technicznej i finansowej dotyczącej takiej broni i amunicji;

(4)

Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła także nie odnawiać obowiązywania środków nałożonych na mocy ust. 10 RRBONZ nr 1521 (2003), dotyczących zakazu przywozu jakichkolwiek pni drzewnych i wyrobów z drewna pochodzących z Liberii, jednakże podjęła decyzję, że dokona przeglądu tej decyzji po upływie dziewięćdziesięciu dni (90), w celu ponownego zastosowania tych środków, jeśli w tym okresie nie zostanie poinformowana o przyjęciu aktów prawnych dotyczących leśnictwa zaproponowanych przez komisję nadzorującą reformę leśnictwa (FRMC).

b) broni i amunicji przeznaczonych do użytku członków sił policyjnych i sił bezpieczeństwa rządu Liberii, którzy od czasu podjęcia przez ONZ misji w Liberii zostali zweryfikowani i przeszkoleni – o ile dostawy zostały uprzednio zatwierdzone przez komitet w odpowiedzi na wspólny wniosek złożony przez rząd Liberii i państwo wywożące oraz pomocy technicznej i finansowej dotyczącej takiej broni i amunicji.

Artykuł 2 Restrykcje wprowadzone na mocy art. 3 wspólnego stanowiska 2004/137/WPZiB są stosowane przez okres kolejnych sześciu miesięcy do dnia 22 grudnia 2006 r., chyba że Rada postanowi inaczej, zgodnie z odpowiednią rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętą w przyszłości.

(1) Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 35. (2) Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 38.

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/37

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Art. 1 stosuje się od dnia 13 czerwca 2006 r., a art. 2 stosuje się od dnia 23 czerwca 2006 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 34 z 200625.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238) (1)

 • Dz. U. L201 - 31 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki do Konwencji Alpejskiej

 • Dz. U. L201 - 15 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

 • Dz. U. L201 - 13 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L201 - 10 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipca 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L201 - 9 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 6 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L201 - 4 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1126/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 oraz zawieszające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Liberii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.