Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 6

L 201/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1128/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Odtąd notowania tusz wieprzowych należy ustalać w całej Wspólnocie, posługując się wspólnotową poubojową klasyfikacją tusz wieprzowych, ustanowioną w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3220/84 (5), i szczegółowymi zasadami stosowania, ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2967/85 (6).


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 4 ust. 6,

(6)

Należy przyjąć rozporządzenie zawierające wszystkie zasady dotyczące etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3537/89 z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie etapu handlu, do którego odnosi się przeciętna cena tusz wieprzowych (2), zostało znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wspólnotową cenę rynkową tusz wieprzowych, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, ustala się na podstawie cen skupu do zakładu ubojowego, bez podatku od wartości dodanej, płaconych dostawcom żywca.

(2)

Dla każdego państwa rynki reprezentatywne obejmują wszystkie rynki wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 908/2006 (4).

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2759/75 do oceny, czy sytuacja na rynku uzasadnia użycie środków interwencyjnych, należy ustalić średnią ważoną cenę tusz wieprzowych na rynkach reprezentatywnych Wspólnoty.

2. Ceny określone w ust. 1 zawierają wartość nieprzetworzonych odpadów i pozostałości zwierzęcych, a podaje się je dla 100 kg zimnych tusz wieprzowych:

— prezentowanych zgodnie z wymaganiami referencyjnymi określonymi w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84,

(4)

Dla potrzeb ustalenia takiej przeciętnej ceny tusz wieprzowych potrzebne są porównywalne ceny we Wspólnocie. Przy takim ustalaniu należy posługiwać się jednakową jakością tusz wieprzowych, zgodną z normą jakości określoną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 i jednoznacznie zdefiniowanym etapem handlu. Jako że tusze wieprzowe zwykle sprzedaje się na etapie zakładu ubojowego, należy przyjąć właśnie ten etap.

oraz

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 347 z 28.11.1989, str. 20. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1572/95 (Dz.U. L 150 z 1.7.1995, str. 52). (3) Patrz: załącznik I. (4) Dz.U. L 168 z 21.6.2006, str. 11.

— ważonych i klasyfikowanych na haku w zakładzie ubojowym, zarejestrowana waga przeliczona jest na wagę zimnej tuszy metodami określonymi w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85.

(5) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (6) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

25.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/7

Artykuł 2 1. Cena rynkowa tusz wieprzowych w państwie członkowskim równa się średniej z notowań cen dla tusz wieprzowych zarejestrowanych na rynkach lub w agencjach notowań tego państwa członkowskiego, wyszczególnionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 908/2006.

Wybór kategorii wagowych i wagi dla nich pozostawia się zainteresowanemu państwu członkowskiemu, które zawiadamia Komisję o swoich ustaleniach. Artykuł 3 Rozporządzenie (EWG) nr 3537/89 zostaje uchylone.

2. Cenę określoną w ust. 1 ustala się na podstawie notowań zarejestrowanych dla tusz ważących od:

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

— 60 do mniej niż 120 kg dla klasy E,

— 120 do mniej niż 180 kg dla klasy R.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 201/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2006

ZAŁĄCZNIK I Uchylone rozporządzenie ze zmianą Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3537/89 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/95 (Dz.U. L 347 z 28.11.1989, str. 20) (Dz.U. L 150 z 1.7.1995, str. 52)

ZAŁĄCZNIK II TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 3537/89 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 — Artykuł 4 — —

Artykuł 1 Artykuł 2 — Artykuł 3 Artykuł 4 Załącznik I Załącznik II

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 201 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 36 z 200625.7.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/518/WPZiB z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające i odnawiające niektóre środki restrykcyjne zastosowane wobec Liberii

 • Dz. U. L201 - 34 z 200625.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia metaflumizonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3238) (1)

 • Dz. U. L201 - 31 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystyki do Konwencji Alpejskiej

 • Dz. U. L201 - 15 z 200625.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

 • Dz. U. L201 - 13 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L201 - 10 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipca 2006 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L201 - 9 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 4 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 200625.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1126/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003 oraz zawieszające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Liberii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.