Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2006-07-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 4

L 203/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1134/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. d) i art. 155, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Malcie i Słowenii na przyznawanie pomocy dla gajów oliwnych na 2006 r. Maksymalne kwoty przewidziane w tym ustępie nie są właściwe, ponieważ powinny to być kwoty przewidziane dla jednolitej płatności. Powinny one zatem odpowiadać wysokości pułapu oliwy z oliwek dla tych państw członkowskich na rok 2006 określonego w załączniku VIIIa do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Należy zatem dokonać sprostowania powyższych przepisów.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 795/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności, począwszy od 2005 r. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ustala datę, z którą można zezwolić tymczasowo na uprawy wtórne w regionach, gdzie zbiór zbóż jest wcześniejszy ze względu na klimat, jak określono w art. 51 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Na wniosek Hiszpanii i Francji taka data powinna zostać ustalona dla tych państw członkowskich. Przy dodawaniu nowych ustępów do artykułu 48a rozporządzenia (WE) nr 795/2004 popełniono błąd. Zarówno do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1701/2005 (3), jak i do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2183/2005 (4) dodano dwa ustępy opatrzone numerem 10. W celu zachowania przejrzystości ustępy o mylnej numeracji, która mogłaby prowadzić do pomyłek, powinny zostać zastąpione ustępami o odpowiedniej numeracji. Popełniono również błąd w treści ustępu 10 dodanego do rozporządzenia (WE) nr 2183/2005, który zezwala

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komisji Zarządzającej Płatnościami Bezpośrednimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 795/2004 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Ustęp 10 dodany do rozporządzenia (WE) nr 2183/2005 oraz art. 48a ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 otrzymują następujące brzmienie:

(3)

„11. Malta i Słowenia mogą przyznać w 2006 r. pomoc dla gajów oliwnych objętych systemem GIS-ha dla oliwek dla każdej z pięciu kategorii powierzchni obsadzonych drzewami oliwnymi w wysokości minimalnej 47 000 EUR i maksymalnej 120 000 EUR, zgodnie z art. 110 i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 319/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 658/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 14). (3) Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 6. (4) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56.

12. W przypadku Słowenii nadal stosuje się art. 12 i 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1696/71 (*) i rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/98 (**) odpowiednio w odniesieniu do zbioru z roku 2006 i do dnia 31 grudnia 2006 r.

___________ (*) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. (**) Dz.U. L 157 z 30.5.1998, str. 7.”.

26.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/5

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy art. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 203/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.7.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

Państwo członkowskie Data

Belgia Dania Niemcy Południowa Grecja (Peloponez, Wyspy Jońskie, zachodnia Grecja, Attyka, południowe Morze Egejskie i Kreta) Centralna i północna Grecja (wschodnia Macedonia i Tracja, centralna Macedonia, zachodnia Macedonia, Epir, Tessalia, Centralna Grecja (Sterea) i północne Morze Egejskie) Hiszpania Francja: Akwitania, środkowe Pireneje Francja: Alzacja, Owernia, Burgundia, Bretania, Centrum, SzampaniaArdeny, Korsyka, Franche-Comté, Ile-de-France, Langwedocja-Roussillon, Limousin, Lotaryngia, Nord-Pas-de-Calais, Dolna Normandia, Górna Normandia, Region Loary, Pikardia, Poitou-Charentes, Prowansja-AlpyLazurowe Wybrzeże i Rodan-Alpy Włochy Austria Portugalia

15 lipca 15 lipca 15 lipca 20 czerwca

10 lipca

1 lipca 1 lipca 15 lipca

11 czerwca 30 czerwca 1 marca”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 203 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 11 z 200626.7.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2006/477/WPZiB z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA) oraz do Umowy między Unią Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii dotycząca udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 188 z dnia 11 lipca 2006 r., str. 9–13)

 • Dz. U. L203 - 10 z 200626.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniająca art. 35 dodatku 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu

 • Dz. U. L203 - 7 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1135/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 26 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L203 - 3 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o uprawnienia do przywozu w miesiącu czerwcu 2006 r. niektórych sztuk żywego bydła w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1217/2005

 • Dz. U. L203 - 1 z 200626.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.