Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 12

wych, poziom cła rezydualnego nie powinien mieć zastosowania wyłącznie do eksporterów niewspółpracujących, lecz także do tych przedsiębiorstw, które nie dokonywały wywozu podczas OD. Jednakże te ostatnie przedsiębiorstwa, jeżeli spełniają wymagania art. 11 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia podstawowego, są proszone o złożenie wniosku o dokonanie przeglądu, zgodnie z przepisami tego artykułu, w celu indywidualnego zbadania ich sytuacji.

(105) Na podstawie powyższych wniosków ostateczne cła są


ustalone w sposób następujący:

Przedsiębiorstwo Margines dumpingu

8. POBRANIE CEŁ TYMCZASOWYCH

(109) W

Dongguan Nanzha Leco Stationery Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

27,1 % 47,4 %

(106) Indywidualne stawki cła antydumpingowego, określone

w niniejszym rozporządzeniu, zostały ustanowione na podstawie ustaleń dokonanych w ramach obecnego dochodzenia. W związku z tym odzwierciedlają one sytuację ustaloną podczas dochodzenia w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa. Stawka cła (w przeciwieństwie do stawki cła obowiązującej dla całego kraju i stosowanej dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”) odnosi się wyłącznie do przywozu towarów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępowanie i wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo, czyli przez wymienioną osobę prawną. Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, włącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

związku z zakresem ustalonych marginesów dumpingu oraz w świetle poziomu istotnej szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu, uznaje się za niezbędne, by kwoty zabezpieczone w formie tymczasowego cła antydumpingowego, nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 134/2006, zostały pobrane w wysokości odpowiadającej stawce cła nałożonego ostatecznie. W przypadku gdy cła ostateczne są niższe od ceł tymczasowych, tylko kwoty zabezpieczone na poziomie ceł ostatecznych powinny zostać ostatecznie pobrane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz mechanizmów dźwigniowych, przeznaczonych do archiwizowania arkuszy papieru i innych dokumentów w segregatorach i skoroszytach, objętych kodem CN ex 8305 10 00 (kod TARIC 8305 10 00 50), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(107) Wszelkie wnioski dotyczące zastosowania indywidual-

nych stawek cła antydumpingowego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po ustanowieniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) powinny być niezwłocznie skierowane do Komisji (1) łącznie ze wszystkimi właściwymi informacjami, w szczególności dotyczącymi zmiany działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, sprzedaży krajowej i eksportowej, związanej np. z wymienioną zmianą nazwy lub podmiotów zajmujących się produkcją lub

(1) European Commission Directorate-General for Trade Direction B, office J-79 5/16 1049 Brussels/Belgium.

2. Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. 1 i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa:

Producent

Cło antydumpingowe

Dodatkowy kod TARIC

Dongguan Nanzha Leco Stationery The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, Chiny Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa 27,1 % 47,4 % A729 A999

L 205/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2006

3. O ile nie określono inaczej, stosowane są obowiązujące przepisy celne. Artykuł 2 Kwoty zabezpieczone tymczasowym cłem antydumpingowym zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 134/2006 w sprawie przywozu mechanizmów dźwigniowych przeznaczonych do archiwizowania arkuszy papieru i innych dokumentów w segregatorach i skoroszytach objętych kodem CN ex 8305 10 00 (kod TARIC 8305 10 00 50), pochodzących

z Chińskiej Republiki Ludowej, są ostatecznie pobierane w wysokości odpowiadającej stawce nałożonej ostatecznie niniejszym rozporządzeniem. Zabezpieczone kwoty, w zakresie, w którym przekraczają ostateczną stawkę ceł antydumpingowych, zostają zwolnione.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r. W imieniu Rady

K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.