Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 12

Wskazuje ona, że przemysł wspólnotowy mógł nieznacznie zwiększyć wielkość sprzedaży w okresie badanym o 6 %. W tym samym okresie konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 41 % lub o 110 milionów sztuk, jak wskazano w powyższej tabeli 1. Przemysł wspólnotowy poniósł również szkodę związaną ze znacznie obniżającymi się średnimi cenami sprzedaży (o 14 %), w okresie gdy tani przywóz po cenach dumpingowych był dokonywany na rynek wspólnotowy. Jego udział w rynku także zmniejszył się. 4.10. Rentowność


(58)

(54)

Jak już wskazano w motywach 84–86 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, tendencja spadkowa cen sprzedaży przemysłu wspólnotowego znacznie wpłynęła na jego rentowność. Co za tym idzie, miała także negatywny wpływ na wskaźniki szkody powiązane z poziomem rentowności. Można zauważyć, że dane dotyczące negatywnej tendencji w zakresie zwrotu z inwestycji i przepływów środków pieniężnych w dużej mierze odzwierciedlają dane związane z rentownością przedstawione w tabeli 7 powyżej.

(59)

Przemysł wspólnotowy zwiększył inwestycje jedynie o 5 %. Można również odnotować, że inwestycje uległy znacznemu zmniejszeniu w okresie między 2003 r. a OD.

(55)

Marże rentowności przedstawione poniżej są ustalone zgodnie ze wskazówkami w motywie 81 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. W OD zmiany marż były nieznaczne:

(60)

W zakresie zdolności do pozyskania kapitału ustalenia wskazane w motywie 86 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/7

4.12. Zatrudnienie, wydajność i płace

Tabela 9

Wskaźnik 2001 = 100 2001 2002 2003 OD

Wskaźnik liczby pracowników Wskaźnik wydajności (tysiąc jednostek/ pracownik) Wskaźnik płac (średnio na pracownika, na rok w EUR)

100 100

97 99

94 104

90 108 (66)

wozowi po cenach dumpingowych poniósł również szkodę związaną ze spadkiem średnich cen o 14 %. Analiza zmian niektórych wskaźników szkody, takich jak przepływ środków pieniężnych i zwrot z inwestycji, również potwierdza tendencje przedstawione w motywie 92 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

100

100

97

100

Ponadto wnioski zawarte w motywach od 93–94 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają również potwierdzone.

(67) (61)

Wskazano, że również te wskaźniki, z uwzględnieniem nowego składu przemysłu wspólnotowego, potwierdzają wnioski zawarte w motywach 87 i 88 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

W świetle powyższego stwierdza się, iż przemysł wspólnotowy poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 rozporządzenia podstawowego.

5. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY 4.13. Wielkość rzeczywistego marginesu dumpingu

(62)

5.1. Wpływ przywozu z ChRL

(68)

Wobec braku innych uwag dotyczących wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu, niniejszym potwierdzone zostają wnioski zawarte w motywie 89 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

4.14. Skutki wcześniejszego dumpingu lub subsydiowania

(63)

Jak wskazano w powyższej tabeli 2, dane dostarczone przez współpracujące strony wykazały, że podczas okresu badanego wielkość przywozu z ChRL znacznie wzrosła o 99 %, podczas gdy jego udział w rynku powiększył się o 15 punktów procentowych. W tym samym okresie ceny importowe MD pochodzących z ChRL spadły o 11 %, a łączne podcięcie cenowe ustalone w odniesieniu do wszystkich chińskich producentów eksportujących na rynek wspólnotowy w OD wyniosło 38 %.

Jak wskazano w motywie 90 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, w przemyśle wspólnotowym nie następuje poprawa po wcześniejszym dumpingu lub subsydiowaniu.

(69)

4.15. Wnioski w sprawie szkody

(64)

Dochodzenie wykazało, że przywóz z ChRL znacznie wzrósł zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych podczas okresu badanego. Zweryfikowane dane wskazują, że przywiezione wielkości wzrosły o 97 milionów sztuk i że udział w rynku powiększył się o 15 punktów procentowych w tym okresie. Zgodnie ze zweryfikowanymi obliczeniami, jak wskazano w powyższym motywie 43, ceny MD przywożonych z ChRL zaniżały ceny przemysłu wspólnotowego o 38 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.