Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 15

Strona 1 z 2
27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

z tym ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Wyżej wymienione zwiększenia ilości odnoszą się do pszenicy zwyczajnej do wysokości 500 000 ton na Węgrzech, 36 487 ton w Słowacji oraz 15 863 ton w Republice Czeskiej.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 990/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 otworzyło stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. W przypadku niektórych przetargów przyjęte oferty spowodowały w niektórych państwach członkowskich wyczerpanie prawie całej ilości zbóż udostępnionej podmiotom gospodarczym. Ze względu na silny popyt stwierdzony w ciągu ostatnich kilku tygodni oraz sytuację na rynku należy udostępnić nowe ilości zbóż w danych państwach członkowskich, zezwalając danym agencjom interwencyjnym na zwiększenie wiążącej się

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 990/2006 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3.

L 205/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW —: brak zapasów interwencyjnych danego zboża w danym państwie członkowskim

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych (ton) Pszenica zwyczajna Jęczmień Żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 287 24 78 Faks (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403 Faks (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel. (45) 33 95 88 07 Faks (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk og pah@dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 6845 — 3704 Faks 1 (49-228) 6845 — 3985 Faks 2 (49-228) 6845 — 3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel. (372) 7371 200 Faks (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) 241, Archarnon str., GR-104 46 Athens Tel. (30-210) 212.4787 & 4754 Faks (30-210) 212.4791 e-mail: ax17u073@minagric.gr S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España Tel. (34-91) 3474765 Faks (34-91) 3474838 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tel. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37 Faks (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80 e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 26 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L205 - 1 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.