Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 26

Strona 1 z 2
L 205/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/733/WE i 2006/7/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3302)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/521/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,


(3)

Decyzja Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (6) oraz decyzja Komisji 2005/760/WE z dnia 27 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli (7) ustanawiają niektóre środki ochronne dotyczące przywozu z państw trzecich nieprzetworzonych piór, ptaków innych niż drób oraz ptaków towarzyszących swoim właścicielom.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości należy skreślić przepisy zawarte w decyzji 2005/692/WE dotyczące tych przywozów. Ponadto należy skreślić wszelkie odniesienia do przywozu produktów wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2004 r., jako że produkty te były składowane w chłodni przez ponad dwa lata, w związku z czym większość zapasów powinna do tej pory zostać wyczerpana. Ustanowiony zostanie okres przejściowy pozwalający przedsiębiorstwom na usunięcie wszelkich pozostałych zapasów.

(1)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy spowodowanej wysoce chorobotwórczym szczepem wirusa H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r. Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy. Środki te obejmowały w szczególności decyzję Komisji 2005/692/WE z dnia 6 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (3), decyzję Komisji 2005/733/WE z dnia 19 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Turcji i uchylającą decyzję 2005/705/WE (4) oraz decyzję Komisji 2006/7/WE z dnia 9 stycznia 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu piór z niektórych państw trzecich (5).

(4)

Decyzję 2005/692/WE stosuje się do dnia 30 września 2006 r. Jednakże w związku z tym, że w południowowschodniej Azji i w Chinach występują nadal ogniska azjatyckiego szczepu wirusa ptasiej grypy, stosowanie tej decyzji należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2007 r.

(5)

Decyzję 2005/733/WE stosuje się do dnia 31 lipca 2006 r. Jednakże w przedmiotowym regionie nadal występują ogniska azjatyckiego szczepu wirusa ptasiej grypy. Dlatego stosowanie tej decyzji należy przedłużyć do dnia 31 grudnia 2006 r.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 263 z 8.10.2005, str. 20. (4) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 102. Decyzja zmieniona decyzją 2006/321/WE (Dz.U. L 118 z 3.5.2006, str. 18). (5) Dz.U. L 5 z 10.1.2006, str. 17. Decyzja zmieniona decyzją 2006/183/WE (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 49).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 205 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L205 - 30 z 200627.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/523/WPZiB z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L205 - 28 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (1)

 • Dz. U. L205 - 24 z 200627.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/B-2/38.381 – De Beers) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 521) (1)

 • Dz. U. L205 - 21 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L205 - 19 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L205 - 15 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L205 - 13 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L205 - 1 z 200627.7.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1136/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.