Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (1)

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 27

Strona 1 z 4
27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/27

DYREKTYWA KOMISJI 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 5, uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (3), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (4), w szczególności jej art. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje: Istniejące substancje czynne desmedifam i fenmedifam zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG dyrektywą Komisji 2004/58/WE (6).


(3)

Włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG rozpatrywanych substancji czynnych opierało się na ocenie przedłożonych informacji dotyczących ich proponowanego zastosowania. Informacje dotyczące tego zastosowania zostały przedłożone przez niektóre państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Dostępne informacje zostały poddane przeglądowi i są wystarczające, aby ustalić niektóre najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP).

W przypadku chlorfenwinfosu w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2002 (7) postanowiono nie włączać wspomnianej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Niektóre państwa członkowskie mogą utrzymać w mocy niektóre zezwolenia na wykorzystanie produktów zawierających chlorfenwinfos do dnia 30 czerwca 2007 r.

(4)

Wspólnotowe NDP dla chlorfenwinfosu już istnieją w dyrektywie 76/895/EWG. Należy je uwzględnić przy ustanawianiu NDP dla chlorfenwinfosu w dyrektywie 90/642/EWG.

(5)

(1)

Sprawozdania kontrolne Komisji z przeglądu, które zostały przygotowane w związku z włączeniem rozpatrywanych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ustaliły akceptowalne dzienne pobranie (ADI) oraz, jeżeli to konieczne, ostrą dawkę referencyjną (ARfD) dla wspomnianych substancji. Narażenie konsumentów produktów spożywczych zawierających rozpatrywane substancje czynne zostało ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (8) oraz opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (9) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane NDP nie doprowadzą do przekroczenia ADI i ARfD.

(1) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/59/WE (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 61). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/59/WE. (3) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/59/WE. (4) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/59/WE. (5) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/45/WE (Dz.U. L 130 z 18.5.2006, str. 27). (6) Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 26.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 107 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/64/WE z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klopyralidu, cyprodynilu, fosetylu i trineksapaku jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L206 - 36 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki II–VII do dyrektywy Rady 98/57/WE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

 • Dz. U. L206 - 12 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i triazofosu (1)

 • Dz. U. L206 - 1 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/60/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości trifloksystrobiny, tiabendazolu, abamektyny, benomylu, karbendazymu, tiofanatu metylowego, mychlobutanilu, glifosatu, trimetylosulfonium, fenpropimorfu i chlormekwatu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.