Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 36

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki II–VII do dyrektywy Rady 98/57/WE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Data ogłoszenia:2006-07-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 36

Strona 1 z 41
L 206/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.7.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/63/WE z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki II–VII do dyrektywy Rady 98/57/WE w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

techniczne elementy aktualnej procedury wykrywania i identyfikacji, a także metody wykrywania i identyfikacji organizmu w roślinach żywicielskich innych niż ziemniaki oraz w wodzie i glebie.


uwzględniając dyrektywę Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. (1) w sprawie kontroli Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednym z głównych organizmów szkodliwych dla ziemniaka i pomidora jest bakteria Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (zwana dalej „organizmem”), powodująca chorobę zwaną śluzakiem.

(8)

Jeśli chodzi o techniczne elementy środków zwalczania choroby, zmieniono przepisy dotyczące: sposobu przechowywaia badanych prób, dla zapewnienia śledzenia porażenia, elementów potrzebnych do określenia zasięgu prawdopodobnego porażenia, szczegółów powiadamiania o wszelkich potwierdzonych przypadkach występowania organizmu oraz o strefach porażenia, środków, które należy wprowadzić w miejscach produkcji określonych jako porażone, a znajdujących się w obrębie wyznaczonych stref. Ponadto dołączono pewne postanowienia dotyczące pomidorów, tak aby w większym stopniu uwzględniać znaczenie tej rośliny jako żywiciela organizmu.

(2)

Organizm wciąż występuje w niektórych częściach terytorium Wspólnoty.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (3)

Dyrektywa 98/57/WE ustanowiła szczegółowe środki do podjęcia przez państwa członkowskie przeciwko organizmowi dla jego zlokalizowania i określenia zasięgu jego występowania; niedopuszczenia do jej wystąpienia i rozprzestrzeniania się oraz – w przypadku stwierdzenia obecności tego organizmu – zabezpieczenia przed jego rozprzestrzenianiem się i jego zniszczenia przez usunięcie roślin z korzeniami.

Artykuł 1

Załączniki II–VII do dyrektywy 98/57/WE zastępuje się odpowiednimi tekstami znajdującymi się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

(4)

Od tamtego czasu poczyniono znaczne postępy w rozumieniu biologii, procedurach wykrywania i identyfikacji organizmu; ponadto doświadczenie praktyczne uzyskane w trakcie kontroli organizmu wymaga rewizji kilku przepisów technicznych związanych ze środkami kontroli.

Artykuł 2

(5)

W wyniku wspomnianych postępów wydaje się, że należy zrewidować i zaktualizować środki będące przedmiotem niektórych załączników do dyrektywy 98/57/WE.

1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(6)

W odniesieniu do procedur wykrywania i identyfikacji uwzględniono nowoczesną metodę wykrywania: test FISH, czyli fluorescencyjną hybrydyzację in situ. Uwzględniono również udoskonalony test PCR oraz ulepszone różne

Państwa członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 kwietnia 2007 r.

(1) Dz.U. L 235 z 21.8.1998, str. 1.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie

27.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 206/37

2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 206 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 107 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/64/WE z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klopyralidu, cyprodynilu, fosetylu i trineksapaku jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L206 - 27 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (1)

 • Dz. U. L206 - 12 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i triazofosu (1)

 • Dz. U. L206 - 1 z 200627.7.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/60/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości trifloksystrobiny, tiabendazolu, abamektyny, benomylu, karbendazymu, tiofanatu metylowego, mychlobutanilu, glifosatu, trimetylosulfonium, fenpropimorfu i chlormekwatu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.