Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 10

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 10

Strona 10 z 10
Zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich nie może rozpocząć się przed początkiem okresu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego. 2. Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot oraz profesjonalne osoby trzecie uzgadniają postanowienia umowne odnoszące się przynajmniej do następujących zagadnień: a) Zaopatrzenie wtórne przeprowadzane jest na pełne ryzyko oraz odpowiedzialność profesjonalnej osoby trzeciej, na warunkach ustalonych w sposób zgodny z niniejszymi wytycznymi. b) Profesjonalna osoba trzecia przekazuje EBC za pośrednictwem swojego odpowiedniego przyszłego KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym. c) Profesjonalna osoba trzecia przechowuje banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym zgodnie z wymogami art. 10 lit. a) i nie wydaje ich przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego. d) Profesjonalna osoba trzecia przyznaje przyszłemu KBC Eurosystemu prawo przeprowadzania audytu oraz inspekcji pomieszczeń celem potwierdzenia obecności banknotów i monet objętych zaopatrzeniem wtórnym. e) Profesjonalna osoba trzecia przekazuje przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdania dotyczące całkowitej kwoty (z podziałem na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wtórnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi. f) Profesjonalna osoba trzecia zobowiązuje się do zapłaty kar przyszłemu KBC Eurosystemu, w przypadku gdy profesjonalna osoba trzecia naruszy swoje zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wtórnego, włączając w to między innymi zobowiązanie określone w lit. c) bądź też odmowę dopuszczenia do audytu lub inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. d) powyżej. Tego typu naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, w zależności od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowi przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony.


Artykuł 18 Weryfikacja Przyszłe KBC Eurosystemu przekażą EBC odpisy wszelkich instrumentów i środków prawnych przyjętych w ich państwach członkowskich w odniesieniu do niniejszych wytycznych najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem procesu zaopatrzenia wstępnego/wtórnego, jednakże nie przed podjęciem decyzji o zniesieniu derogacji w odniesieniu do tego państwa członkowskiego. Artykuł 19 Monety euro Zaleca się, aby przyszłe KBC Eurosystemu stosowały przepisy niniejszych wytycznych do monet euro, o ile krajowe przepisy prawne ustanowione przez właściwe władze krajowe nie stanowią inaczej. Artykuł 20 Przepisy końcowe 1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 19 lipca 2006 r. 2. Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 14 lipca 2006 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.