Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 2

Strona 2 z 10

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1).

L 207/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2006

(8)

Dostarczenie przyszłym KBC Eurosystemu banknotów i monet euro przeznaczonych do zaopatrzenia wstępnego pociąga za sobą określone ryzyka finansowe. W celu ograniczenia tego typu ryzyk przyszłe KBC Eurosystemu powinny zobowiązać się do zwrotu pożyczki banknotów euro udzielonej przez Eurosystem w banknotach ze swojego przyszłego przydziału produkcyjnego. Ponadto zaopatrzenie wstępne powinno być dozwolone jedynie pod warunkiem dostarczenia przez kwalifikowane podmioty właściwym przyszłym KBC Eurosystemu wystarczających kwalifikowanych zabezpieczeń. KBC Eurosystemu dostarczające banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz przyszłe KBC Eurosystemu powinny uzgodnić szczegółowe postanowienia umowne w celu zapewnienia zgodności z zasadami oraz procedurami określonymi w niniejszych wytycznych. Określone w niniejszych wytycznych warunki zaopatrzenia wstępnego i następującego po nim zaopatrzenia wtórnego powinny zostać objęte postanowieniami umownymi obowiązującymi pomiędzy przyszłymi KBC Eurosystemu, kwalifikowanymi podmiotami oraz profesjonalnymi stronami trzecimi, chyba że krajowe przepisy prawne obowiązujące w przyszłych uczestniczących państwach członkowskich zapewniają zastosowanie równorzędnych zasad i procedur. EBC działając jako koordynator procesu zaopatrzenia wstępnego powinien być z wyprzedzeniem powiadamiany o wnioskach o udzielenie zaopatrzenia wstępnego, a przyszłe KBC Eurosystemu powinny powiadamiać EBC o podjętych decyzjach o udzieleniu zaopatrzenia wstępnego,


zaopatrzeniem wstępnym na rzecz profesjonalnych osób trzecich mieszczących się na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego, następujące w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego; — „strefa euro” oznacza terytorium uczestniczących państw członkowskich; — „data wymiany pieniądza gotówkowego” oznacza datę, w której banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w danym przyszłym uczestniczącym państwie członkowskim; — „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które przyjęło walutę euro; — „przyszłe uczestniczące państwo członkowskie” oznacza nieuczestniczące państwo członkowskie, które spełnia kryteria określone dla przyjęcia waluty euro oraz w odniesieniu do którego podjęto decyzję o zniesieniu derogacji (na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu); — „nieuczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które nie przyjęło waluty euro; — „Eurosystem” oznacza KBC uczestniczących państw członkowskich oraz EBC; — „kwalifikowany podmiot” oznacza podmiot zdefiniowany w art. 5, spełniający wymogi w zakresie przyjęcia banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego; — „profesjonalne osoby trzecie” oznacza określone docelowe grupy podmiotów gospodarczych takie jak sprzedawcy detaliczni, podmioty obsługujące automaty do sprzedaży uruchamiane za pomocą gotówki oraz przedsiębiorstwa transportu gotówki, które mają siedzibę na terytorium tego samego przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego co kwalifikowany podmiot oraz wobec których kwalifikowany podmiot stwierdzi istnienie uzasadnionej potrzeby dokonania zaopatrzenia wtórnego, jak również możliwość spełnienia wymogów w zakresie zaopatrzenia wtórnego; — „przedsiębiorstwo transportu gotówki” oznacza podmiot świadczący instytucjom kredytowym usługi w zakresie transportu, przechowywania oraz obsługi banknotów i monet; — „KBC Eurosystemu” oznacza KBC uczestniczącego państwa członkowskiego; — „przyszły KBC Eurosystemu” oznacza KBC przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego — „kwalifikowane zabezpieczenia” oznacza zabezpieczenia zgodne z definicją zawartą w art. 8; — „dostarczający KBC Eurosystemu” oznacza KBC Eurosystemu dostarczający przyszłemu KBC Eurosystemu banknoty i monety euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego bez względu na to, który z KBC Eurosystemu jest prawnym właścicielem takich banknotów i monet;

(9)

(10)

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszych wytycznych: — „zaopatrzenie wstępne” oznacza fizyczne dostarczanie w okresie zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego banknotów i monet euro przez przyszły KBC Eurosystemu kwalifikowanym podmiotom na terytorium przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego; — „okres zaopatrzenia wstępnego/zaopatrzenia wtórnego” oznacza okres, w czasie którego ma miejsce zaopatrzenie wstępne oraz zaopatrzenie wtórne, rozpoczynający się nie wcześniej niż cztery miesiące przed datą wymiany pieniądza gotówkowego i kończący się o godzinie 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego; — „zaopatrzenie wtórne” oznacza dostarczanie przez kwalifikowany podmiot banknotów i monet euro objętych wcześniej

28.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.