Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 3

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 3

Strona 3 z 10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/41

— „wymogi początkowe” oznaczają liczbę banknotów i monet euro uznawaną wobec przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego za niezbędną w dacie wymiany pieniądza gotówkowego dla pokrycia zapotrzebowania występującego w okresie jednego roku; — „dzień roboczy Eurosystemu” oznacza dzień, w którym jest prowadzona działalność przez EBC lub przez jeden bądź więcej KBC oraz w którym funkcjonuje system TARGET bądź system który zastąpi TARGET, przy czym jest to jednocześnie dzień rozliczeniowy w odniesieniu do rynku pieniężnego euro oraz transakcji dewizowych obejmujących euro; — „TARGET” oznacza transeuropejski zautomatyzowany system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym; — „instytucja kredytowa” oznacza instytucję zdefiniowaną w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (1); — „dotychczasowa waluta” oznacza krajową jednostkę walutową przyszłego uczestniczącego państwa członkowskiego obowiązującą przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.


2. Dostarczający KBC Eurosystemu nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia przez otrzymujący przyszły KBC Eurosystemu.

3. Dostarczanie banknotów i monet euro przez KBC Eurosystemu przyszłemu KBC Eurosystemu nie może mieć miejsca zanim dostarczający KBC Eurosystemu oraz odbierający przyszły KBC Eurosystemu uzgodnią postanowienia umowne przewidujące, że warunki wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do pożyczek banknotów i monet euro przyszłemu KBC Eurosystemu; warunki takie powinny zatem znaleźć zastosowanie przy przyjmowaniu odpowiednich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego.

4. Dostarczanie banknotów i monet euro nie rozpocznie się przed podjęciem decyzji w sprawie zniesienia derogacji w odniesieniu do nieuczestniczącego państwa członkowskiego na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu.

5. Po konsultacji z dostarczającym KBC Eurosystemu, EBC precyzyjnie wskazuje zarówno zasoby, z których pobierane są banknoty i monety euro podlegające dostarczeniu, jak też dostarczający KBC Eurosystemu. Dostarczający KBC Eurosystemu zapewnia, że zostanie podjęta decyzja w sprawie odpowiedniego uzupełnienia wskazanych zasobów.

Artykuł 2 Zakres zastosowania przepisów niniejszych wytycznych 1. Zasady i procedury dotyczące zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego wskazane w niniejszych wytycznych mają zastosowanie do rozwiązań przyjętych w zakresie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego, bez względu na to, czy przyszły KBC Eurosystemu: i) pożycza banknoty i monety mające być przedmiotem zaopatrzenia wstępnego; czy też ii) produkuje je bądź też zamawia.

Artykuł 4 Warunki odnoszące się do pożyczek banknotów i monet euro 1. Warunki określone w niniejszym artykule powinny być objęte postanowieniami umownymi wskazanymi w art. 3 ust. 3.

2. Dokładna liczba, z podziałem na nominały, banknotów i monet eure, jakie mają być dostarczone oraz czas ich dostarczenia, powinny być określone we wskazanych postanowieniach umownych.

2. Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do fizycznego dostarczania banknotów i monet euro z KBC Eurosystemu do KBC nieuczestniczących państw członkowskich do czasu uzyskania przez takie KBC statusu przyszłych KBC Eurosystemu.

ROZDZIAŁ II POŻYCZKI BANKNOTÓW I MONET EURO W CELU REALIZACJI ZAOPATRZENIA WSTĘPNEGO

Artykuł 3 Dostarczanie 1. Jeden lub więcej KBC Eurosystemu, zależnie od okoliczności, może dostarczać banknoty i monety euro przyszłemu KBC Eurosystemu, w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów początkowych.

(1) Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1.

3. Banknoty i monety euro są transportowane do przyszłego KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia warunków początkowych zgodnie z zasadami odnoszącymi się do wymogów bezpieczeństwa oraz stosowanego ubezpieczenia, które w zwykłym trybie mają zastosowanie przy transportach banknotów i monet euro pomiędzy KBC. Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży połączonej z rozbojem w odniesieniu do dostarczanych banknotów i monet euro przechodzi na przyszły KBC Eurosystemu z chwilą opuszczenia przez banknoty i monety euro pomieszczeń skarbcowych dostarczającego KBC Eurosystemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.