Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 7

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 7

Strona 7 z 10

3. Następujące aktywa mogą stanowić również przedmiot kwalifikowanego zabezpieczenia: a) depozyty gotówkowe wyrażone w dotychczasowej walucie; b) depozyty gotówkowe w euro przechowywane na wyznaczonym rachunku, oprocentowane przy zastosowaniu stopy o tej samej wysokości co stopa oprocentowania stosowana w odniesieniu do rezerw obowiązkowych; lub c) depozyty wyrażone w dotychczasowej walucie lub w euro, bądź też w innej formie uznanej za odpowiednią przez przyszły KBC Eurosystemu. Artykuł 9 Sprawozdawczość 1. Kwalifikowany podmiot przedstawia swojemu przyszłemu KBC Eurosystemu sprawozdanie obejmujące: a) końcową całkowitą kwotę banknotów euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały); oraz b) końcową całkowitą kwotę monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym (w podziale na nominały). 2. Bezpośrednio po dokonaniu zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym przedstawia swojemu odpowiedniemu przyszłemu KBC Eurosystemu wykaz profesjonalnych osób trzecich, które zostały objęte zaopatrzeniem wtórnym oraz kwoty objętych zaopatrzeniem wtórnym banknotów i monet w podziale na poszczególnych klientów. Przyszły KBC Eurosystemu powinien traktować wskazane informacje jako poufne oraz używać ich jedynie do monitorowania wykonywania przez profesjonalne osoby trzecie ich obowiązków związanych z unikaniem przedwczesnego wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro, jak również w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych, zgodnie z art. 4 ust. 11. 3. Kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym niezwłocznie powiadamia przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego tego kwalifikowanego podmiotu (a ten następnie powiadomi o tym EBC): a) o zaistniałych podstawach do przypuszczenia, iż objęte zaopatrzeniem wstępnym banknoty lub monety euro weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego; oraz b) o końcowej kwocie (w podziale na nominały) banknotów objętych zaopatrzeniem wstępnym, które weszły do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, o ile to nastąpi. Artykuł 10 Zobowiązania kwalifikowanego podmiotu zaopatrzenia wtórnego dotyczące


przeprowadzenia zaopatrzenia wtórnego jedynie w zgodzie z zasadami i procedurami wskazanymi w niniejszych wytycznych, co powinno być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy takimi kwalifikowanymi podmiotami a profesjonalnymi stronami trzecimi objętymi zaopatrzeniem wtórnym. W szczególności następujące warunki powinny zostać spełnione przed dokonaniem zaopatrzenia wtórnego kwalifikowanemu podmiotowi: a) Kwalifikowany podmiot zapewnia, iż banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym pozostaną w pomieszczeniach należących do profesjonalnych osób trzecich objętych zaopatrzeniem wtórnym, gdzie będą przechowywane oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub też innych wartości, w celu zapobieżenia ich wprowadzeniu do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. Przedwczesne wprowadzenie do obiegu wywołuje przy tym obowiązek zapłaty odpowiednich kar pieniężnych. b) Kwalifikowany podmiot uzgadnia z profesjonalną osobą trzecią podlegającą zaopatrzeniu wtórnemu, że ta zezwoli przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji pomieszczeń należących do profesjonalnej osoby trzeciej podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w celu potwierdzenia obecności banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wtórnym. c) Kwalifikowany podmiot zapłaci przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody, nie niższej jednak niż 10% kwoty podlegającej zaopatrzeniu wtórnemu w przypadku, gdy: i) przyszły KBC Eurosystemu nie uzyska dostępu niezbędnego dla przeprowadzenia audytu oraz inspekcji pomieszczeń, zgodnie z postanowieniami lit. b) powyżej; lub gdy ii) banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wtórnym nie są przechowywane w pomieszczeniach należących do profesjonalnej osoby trzeciej objętej zaopatrzeniem wtórnym, zgodnie z wymogami niniejszego artykułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.