Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 8

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 8

Strona 8 z 10

Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar umownych i) w przypadku, gdy odpowiednie przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło przepisy prawne zapewniające równoważny poziom ochrony, lub ii) w zakresie, w jakim profesjonalna osoba trzecia objęta zaopatrzeniem wtórnym dokonała już zapłaty kar zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. f). Artykuł 11 Zagadnienia statystyczne W celu zastosowania rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczącego skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (1), przyszły KBC Eurosystemu zapewni, że monetarne instytucje finansowe w jego państwie członkowskim nie będą w okresie zaopatrzenia wstępnego/wtórnego dokonywać księgowania pozycji i transakcji dotyczących banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym w ramach ich sprawozdań bilansowych.


(1) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).

Przed rozpoczęciem zaopatrzenia wtórnego, kwalifikowane podmioty objęte zaopatrzeniem wtórnym zobowiązują się do

28.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/45

Artykuł 12 Dystrybucja do oddziałów Przyszły KBC Eurosystemu zezwoli kwalifikowanym podmiotom na dokonywanie dystrybucji banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jedynie do ich oddziałów położonych na obszarze uczestniczącego państwa członkowskiego. Artykuł 13 Zakaz przedwczesnego wprowadzania do obiegu 1. Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania rozporządzeń dostarczonymi im banknotami i monetami euro przed godziną 00:00 (czasu lokalnego) w dacie wymiany pieniądza gotówkowego, o ile niniejsze wytyczne nie stanowią inaczej. W szczególności, przyszły KBC Eurosystemu nałoży wymóg, aby banknoty i monety euro pochodzące z zaopatrzenia wstępnego były przechowywane przez kwalifikowane podmioty w ich pomieszczeniach skarbcowych oddzielnie od innych banknotów i monet euro, innych środków walutowych lub innych wartości, jak również w sposób bezpieczny – celem zapobieżenia zniszczeniu, kradzieży, kradzieży połączonej z rozbojem lub jakimkolwiek innym przyczynom przedwczesnego wprowadzenia do obiegu. 2. Kwalifikowane podmioty zapewnią, iż nie dojdzie do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro pochodzących z zaopatrzenia wstępnego przed datą wymiany pieniądza gotówkowego. 3. W celu potwierdzenia obecności banknotów i monet pochodzących z zaopatrzenia wstępnego oraz spełnienia wymogów, zgodnie z którymi kwalifikowane podmioty przeprowadzają zaopatrzenie wtórne, kwalifikowane podmioty zezwalają ich przyszłemu KBC Eurosystemu na przeprowadzanie audytu oraz inspekcji należących do nich pomieszczeń. 4. Kwalifikowane podmioty zobowiązują się zapłacić przyszłemu KBC Eurosystemu kary umowne na wypadek, gdy kwalifikowany podmiot narusza zobowiązania dotyczące zaopatrzenia wstępnego, włączając w to między innymi działanie polegające na wprowadzaniu, względnie przyczyniające się do wprowadzenia do obiegu banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, oraz odmowę dopuszczenia do przeprowadzenia audytu lub inspekcji pomieszczeń. Przyszły KBC Eurosystemu zapewni, iż takie naruszenia są przedmiotem kar umownych lub kar wynikających z przepisów prawa, zależnie od okoliczności, płatnych w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody. Przyszły KBC Eurosystemu nie nałoży wskazanych kar w przypadku, gdy dane przyszłe uczestniczące państwo członkowskie ustanowiło zasady prawne zapewniające równoważny poziom ochrony. Artykuł 14 Ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub rozboju Kwalifikowane podmioty ponoszą ryzyko zniszczenia, utraty, kradzieży lub kradzieży w wyniku rozboju w odniesieniu do objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro od chwili, gdy takie banknoty i monety opuszczą pomieszczenia skarbcowe przyszłego KBC Eurosystemu. Przyszły KBC Eurosystemu może wymagać, aby kwalifikowane podmioty ograniczyły wskazane ryzyko poprzez zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia lub za pomocą innych odpowiednich środków. Tym

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.