Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 9

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro (EBC/2006/9)

Data ogłoszenia:2006-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 9

Strona 9 z 10

niemniej, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot uzgodnią, iż niezależnie od powyższego ubezpieczenia, zastosowanie mają postanowienia art. 15 odnoszące się do natychmiastowego obciążenia właściwych rachunków w zakresie wchodzących przedwcześnie do obiegu objętych zaopatrzeniem wstępnym banknotów i monet euro oraz wiążącej się z tym zapłaty oprocentowania. Niezależnie od powyższego, przyszły KBC Eurosystemu oraz kwalifikowany podmiot mogą uzgodnić, iż przyszły KBC Eurosystemu przejmie na siebie zadania w zakresie transportu banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego, działając w tym zakresie w imieniu i na ryzyko kwalifikowanego podmiotu, bądź też, jeżeli postanowi tak przyszły KBC Eurosystemu, na ryzyko przyszłego KBC Eurosystemu. Artykuł 15 Obciążanie i uznawanie rachunków kwalifikowanych podmiotów 1. Banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym kwalifikowanych podmiotów, obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszły KBC Eurosystemu kwotą równą ich wartości nominalnej, na podstawie poniższego „liniowego modelu obciążeń”: całkowita kwota banknotów i monet euro objętych zaopatrzeniem wstępnym jest księgowana w trzech równych ratach, w datach rozliczenia pierwszej, czwartej oraz piątej podstawowej operacji refinansującej Eurosystemu, następujących po dacie wymiany pieniądza gotówkowego. 2. Jeżeli obciążenie rachunku zgodnie z ust. 1 jest niemożliwe ze względu na brak wystarczających środków na odpowiednim rachunku kwalifikowanego podmiotu objętego zaopatrzeniem wstępnym, prowadzonym przez przyszły KBC Eurosystemu, który dokonał zaopatrzenia wstępnego, wówczas uznaje się, że kwalifikowany podmiot naruszył swoje zobowiązanie do zapłaty za banknoty i monety euro objęte zaopatrzeniem wstępnym. 3. Banknoty i monety euro dostarczane kwalifikowanym podmiotom z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie obciążają rachunki tych kwalifikowanych podmiotów prowadzone przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu. Banknoty i monety euro zwrócone przez kwalifikowane podmioty z datą wymiany pieniądza gotówkowego lub po tej dacie są księgowane w drodze odpowiedniego uznania rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu. 4. Banknoty i monety wyrażone w dotychczasowej walucie i zwrócone przez kwalifikowane podmioty są księgowane w drodze odpowiedniego uznania, rachunków tych kwalifikowanych podmiotów prowadzonych przez przyszłe KBC Eurosystemu, zgodnie z aktualną praktyką Eurosystemu. 5. Jeżeli banknoty lub monety euro wejdą do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego, wówczas kwalifikowany podmiot objęty zaopatrzeniem wstępnym zostanie natychmiast obciążony kwotą takich banknotów i monet ujętych jako wartości dewizowe. Wszelkie takie banknoty euro zostaną zaksięgowane jako znajdujące się „w obiegu” na rachunkach KBC Eurosystemu, który dostarczył je przyszłemu KBC Eurosystemu w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego. Zaksięgowanie takie nastąpi niezależnie od przyczyn wprowadzenia banknotów do obiegu przed datą wymiany pieniądza gotówkowego.


L 207/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2006

ROZDZIAŁ IV ZAOPATRZENIE WTÓRNE

Artykuł 17 Wyłączenie zaopatrzenia wtórnego ludności 1. Przyszły KBC Eurosystemu zakaże kwalifikowanym podmiotom dokonywania zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro na rzecz ludności. 2. Ustęp 1 niniejszego artykułu nie stoi na przeszkodzie dostarczeniu ludności zestawów startowych, zawierających niewielkie kwoty w monetach euro o różnych nominałach, zgodnie z zasadami jakie mogą zostać przyjęte przez odpowiednie władze krajowe w niektórych przyszłych uczestniczących państwach członkowskich.

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 16 Warunki dotyczące dostarczania banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wtórnego 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 207 POZ 39 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 30 z 200628.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L207 - 27 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1154/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych lipca 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L207 - 26 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L207 - 25 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1152/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2006

 • Dz. U. L207 - 23 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1151/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 19 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 16 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L207 - 15 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L207 - 14 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L207 - 12 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L207 - 8 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L207 - 7 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L207 - 5 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 3 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L207 - 1 z 200628.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.