Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Data ogłoszenia:2006-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 1

31.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2006/507/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno– –Społecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

zanieczyszczeń organicznych, bezpiecznego obchodzenia się z nimi oraz składowania, a także likwidacji lub redukcji uwalniania niektórych przypadkowych trwałych zanieczyszczeń organicznych. Dodatkowo konwencja ustanawia zasady dodawania nowych chemikaliów do wykazu w konwencji. Wspólnota, ówczesne piętnaście Państw Członkowskich, oraz osiem nowych Państw Członkowskich podpisało konwencję podczas Konferencji Pełnomocników odbywającej się w Sztokholmie w dniach od 22 do 23 maja 2001 r. Konwencja jest otwarta do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez państwa oraz regionalne organizacje integracji gospodarczej. Zgodnie z warunkami konwencji regionalna organizacja integracji gospodarczej musi zamieścić w swoim dokumencie ratyfikacyjnym, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia deklarację dotyczącą zakresu swoich kompetencji w odniesieniu do kwestii uregulowanych niniejszą konwencją. Wspólnota przyjęła już dokumenty obejmujące kwestie uregulowane konwencją, włączając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (3), rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (4) oraz dyrektywę Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (5).

(6)

Promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego jest jednym z celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego, zgodnie z art. 174 Traktatu. W 1998 r. Rada upoważniła Komisję do uczestniczenia, w imieniu Wspólnoty, w negocjacjach dotyczących Konwencji w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych prowadzonych pod auspicjami Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. Komisja uczestniczyła w tych negocjacjach razem z Państwami Członkowskimi. Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych („konwencja”) została przyjęta w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. Konwencja zapewnia ramy, w oparciu o zasadę ostrożności, likwidacji produkcji, stosowania, przywozu i wywozu pierwszych dwunastu priorytetowych trwałych

(7)

(2)

(8)

(3)

(4)

(1) Dz.U C 87 E z 7.4.2004, str. 495. (2) Dz.U. C 32 z 5.2.2004, str. 45.

(3) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 7. (4) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 777/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 9). (5) Dz.U. L 243 z 24.9.1996, str. 31.

L 209/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2006

(9)

Konwencja przyczynia się do osiągania celów polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego. Jest zatem właściwe, że Wspólnota zatwierdza niniejszą konwencję tak szybko jak to możliwe. C lub do załączników dodatkowych do konwencji, Komisja powinna przewidzieć jej wprowadzenie w ramach rozporządzenia (WE) nr 850/2004 lub innego odpowiedniego przepisu wspólnotowego. Jeżeli jakakolwiek zmiana nie zostanie wprowadzona w życie w terminie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu zmiany, oraz w celu uniknięcia sytuacji niezgodności, Komisja powinna powiadomić o tym depozytariusza zgodnie z art. 22,

w terminie jednego roku od daty powiadomienia przez depozytariusza o przyjęciu zmiany, Komisja powiadamia depozytariusza zgodnie z art. 22 konwencji. 2. W przypadku gdy zmiana zostanie wprowadzona do załącznika A, B lub C lub załączników dodatkowych do konwencji po dokonaniu powiadomienia, o którym mowa ust. 1, Komisja wycofuje bezzwłocznie powiadomienie. Artykuł 3 1. Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych dokumentu zatwierdzającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 konwencji. 2. Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej lub osób umocowanych do złożenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, deklaracji kompetencji określonej w załączniku do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 3 konwencji. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r. W imieniu Rady P. VAN GEEL Przewodniczący

(10) W przypadku przyjmowania zmiany do załącznika A, B lub

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, zwana dalej „konwencją”, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst konwencji jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. W każdym przypadku, kiedy zmiana do załącznika A, B lub C lub załączników dodatkowych do konwencji nie została wprowadzona do załączników do rozporządzenia (WE) nr 850/ 2004 lub innego odpowiedniego przepisu wspólnotowego

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 209 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 31 z 200631.7.2006

    Protokół 3 dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

  • Dz. U. L209 - 30 z 200631.7.2006

    Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 3 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia produkty pochodzące oraz metod współpracy administracyjnej

  • Dz. U. L209 - 3 z 200631.7.2006

    Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.