Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy

Data ogłoszenia:2006-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 2

W skład grupy wchodzi nie więcej niż 10 członków. Stosuje się następujące postanowienia:

4. Posiedzenia grupy odbywają się, co do zasady, w jednym z budynków Komisji i jej służb, przy czym formę i harmonogram tych posiedzeń określa Komisja. Sekretariat prowadzony jest przez służby Komisji. W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć inni zainteresowani urzędnicy Komisji.

— członkowie są powoływani osobiście i przy doradzaniu Komisji nie są związani żadnymi instrukcjami zewnętrznymi, — członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich mandatu, — członkowie grupy, którzy nie są w stanie dłużej skutecznie uczestniczyć w jej pracach, którzy złożą rezygnację lub którzy naruszą warunki określone w pierwszym lub drugim tiret niniejszego artykułu lub w art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na okres pozostały do zakończenia ich kadencji, — członkowie grupy składają corocznie oświadczenie stwierdzające, że zobowiązują się oni działać w interesie publicznym oraz oświadczenie potwierdzające brak sprzeczności interesów zagrażającej ich niezależności, — nazwiska członków grupy są publikowane na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria C. Zbieranie, zarządzenie i publikacja nazwisk członków grupy są dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) dotyczącego ochrony i przetwarzania danych osobowych. Artykuł 4 Działanie 1. Komisja powołuje przewodniczącego grupy.


5. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję (2).

6. Komisja może publikować w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie streszczenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze grupy.

Artykuł 5 Koszty związane z organizacją posiedzeń Komisja zwraca koszty podróży i, w odpowiednim przypadku, zakwaterowania, ponoszone przez członków grupy, ekspertów i obserwatorów w związku z działalnością grupy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji.

Koszty związane z organizacją posiedzeń zwracane są zakresie dostępnych środków przeznaczonych dla danych służb w ramach procedury rocznego przydziału środków.

Artykuł 6 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją do dnia 31 grudnia 2007 r. Komisja zadecyduje o ewentualnym przedłużeniu jej stosowania przed upływem tego terminu.

2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału w pracach grupy ekspertów lub obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, w przypadku gdy jest to pomocne i/lub konieczne. 3. Jeśli Komisja stwierdzi, iż informacje uzyskane w wyniku prac grupy dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujawniane.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(2) Dz.U. C 38 z 6.2.2001, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 21 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 17 z 200625.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L21 - 13 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L21 - 12 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2006 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L21 - 5 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L21 - 3 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 1 z 200625.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.