Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350) (1)

Data ogłoszenia:2006-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 16

Strona 1 z 2
L 212/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3350)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/532/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wykryty szczep wirusa grypy ptaków należy do podtypu H5N2, a zatem różni się od szczepu obecnie wywołującego epidemię w Azji, Afryce Północnej i w Europie. Z obecnej wiedzy wynika, że ten podtyp wirusa stanowi mniejsze ryzyko dla zdrowia publicznego niż szczep będący w obiegu w Azji, tj. podtyp H5N1.


uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6,

(4)

W świetle obecnego prawodawstwa wspólnotowego Republika Południowej Afryki posiada obecnie zezwolenie wyłącznie na wywóz do Wspólnoty żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jego jaj wylęgowych, świeżego mięsa oraz produktów i przetworów mięsnych zawierających mięso takich gatunków.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 5,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zważywszy na zagrożenie dla zdrowia zwierząt i możliwość wprowadzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków do Wspólnoty, właściwe jest zastosowanie natychmiastowego środka w postaci zawieszenia przywozów z Republiki Południowej Afryki żywego drobiu bezgrzebieniowego oraz jaj wylęgowych tych gatunków.

(1)

Grypa ptaków jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel drobiem i innym ptactwem, a także produktami otrzymywanymi z ptaków.

(6)

(2)

W dniu 29 czerwca 2006 r. Republika Południowej Afryki potwierdziła wybuch ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie ptaków bezgrzebieniowych w prowincji Western Cape.

Ponadto właściwe jest zawieszenie przywozu z Republiki Południowej Afryki do Wspólnoty świeżego mięsa z drobiu oraz preparatów mięsnych i wyrobów mięsnych składających się z mięsa tych gatunków lub takie mięso zawierających. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że choroba pojawiła się w gospodarstwach nią dotkniętych w połowie czerwca, właściwe jest wprowadzenie odstępstwa dla świeżego mięsa oraz przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa, lub takie mięso zawierających, pochodzącego od ptaków tych gatunków poddanych ubojowi przed dniem 1 maja 2006 r., z zastrzeżeniem niektórych warunków.

(7)

Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(1)

Republika Południowej Afryki zastosowała ścisłe środki zwalczania choroby i przekazała Komisji dodatkowe informacje dotyczące sytuacji związanej z chorobą, które uzasadniają ograniczenie zawieszenia przywozu do części terytorium Republiki Południowej Afryki dotkniętej chorobą.

2.8.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 212 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 19 z 20062.8.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3352) (1)

 • Dz. U. L212 - 15 z 20062.8.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu

 • Dz. U. L212 - 12 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L212 - 7 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1251/96 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L212 - 6 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L212 - 3 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów zwalczania salmonelli u drobiu (1)

 • Dz. U. L212 - 1 z 20062.8.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.